Toán lớp 6 bài 8 Quan hệ chia hết và tính chất Kết nối tri thức bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 sách mới, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

1. Giải Toán 6 Kết nối tri thức Quan hệ chia hết

Câu hỏi 1 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm kí hiệu thích hợp (Câu hỏi 1 trang 30 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6) thay cho dấu “?”

24 Câu hỏi 1 trang 30 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6 6 45 Câu hỏi 1 trang 30 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6 10 35 Câu hỏi 1 trang 30 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6 5 42 Câu hỏi 1 trang 30 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6 4

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

+) Số 24 chia hết cho 6 vì 24 : 6 = 4 và không có dư nên 24Câu hỏi 1 trang 30 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 66

+) Số 45 không chia hết cho 10 vì 45 chia 10 bằng 4 và dư 5 nên 45 Câu hỏi 1 trang 30 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6 10

+) Số 35 chia hết cho 5 vì 35 : 5 = 7 và không có dư nên 35Câu hỏi 1 trang 30 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 65

+) Số 42 không chia hết cho 4 vì 42 chia 4 bằng 10 và dư 2 nên 42Câu hỏi 1 trang 30 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6 4.

Câu hỏi 2 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Bạn Vuông hay Tròn đúng nhỉ?

Câu hỏi 2 trang 30 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: 15 : 5 = 3 và không có dư nên Câu hỏi 2 trang 30 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

15 : 6 = 2 và dư 3 nên Câu hỏi 2 trang 30 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Do đó 5 là ước của 15 và 6 không là ước của 15.

Vậy bạn Vuông đúng.

Hoạt động 1 trang 31 Toán lớp 6 tập 1

Lần lượt chia 12 cho các số từ 1 đến 12, em hãy viết tất cả tập hợp của các ước của 12

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Tập hợp các ước của 12 là A = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

Hoạt động 2 trang 31 Toán lớp 6 tập 1

Bằng cách nhân 8 với 0, 1, 2, em hãy viết các bội của 8 nhỏ hơn 80

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Tập hợp các bội của 8 nhỏ hơn 80 là B = {0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56; 64; 72}

Luyện tập 1 trang 31 Toán lớp 6  tập 1

a) Hãy tìm tất cả các ước của 20

b) Hãy tìm tất cả các bội nhỏ hơn 50 của 4

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Tất cả các ước của 20 là: 1; 2; 4; 5; 10; 20

b) Tất cả các bội nhỏ hơn 50 của 4 là: 0; 4; 8; 12; 16; 20 ;24; 28; 32; 36; 40; 44; 48

2. Giải Toán 6 Kết nối tri thức Tính chất chia hết của một tổng 

Hoạt động 3 trang 31 Toán lớp 6 tập 1

Viết hai số chia hết cho 5. Tổng của chúng có chia hết cho 5 không?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Ta chọn hai số chia hết cho 5 là: 10 và 15

Tổng của chúng là: 10 + 15 = 25

Hoạt động 4 trang 31 Toán lớp 6 tập 1

Viết ba số chia hết cho 7. Tổng của chúng có chia hết cho 7 không?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Ta chọn ba số chia hết cho 7 là: 7; 14; 21

Tổng của chúng là: 7 + 14 + 21 = 42

Vì 42 : 7 = 6

Nên 42 chia hết cho 7 nên tổng (7 + 14 + 21) chia hết cho 7.

Luyện tập 2 trang 32 Toán lớp 6 tập 1

Không thực hiện phép tính hãy cho biết

a. 24 + 48 có chia hết cho 4 không? Vì sao?

b. 48 + 12 – 36 có chia hết cho 6 không? Vì sao?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) 24 + 48 chia hết cho 4 vì 24 chia hết cho 4 và 48 chia hết cho 4

b) 48 + 12 – 36 chia hết cho 6 vì 48 chia hết cho 6; 12 chia hết cho 6 và 36 chia hết cho 6

Vận dụng 1 Toán lớp 6 trang 32 tập 1

Hãy tìm x thuộc tập {1, 14, 16, 22, 28} biết tổng 21 + x chia hết cho 7

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Tổng 21 + x chia hết cho 7. Mà 21 chia hết cho 7 nên x cũng chia hết cho 7

x thuộc tập {1; 14; 16; 22; 28} nên x = 14 hoặc x = 28

Hoạt động 5 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1:

Hãy viết hai số, trong đó một số chia hết cho 5 và số còn lại không chia hết cho 5. Tổng của chúng có chia hết cho 5 không?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Ta chọn hai số: 10 chia hết cho 5 và 6 không chia hết cho 5

Tổng của chúng là: 10 + 6 = 16

Vì 16 : 5 = 3 (dư 1)

Do đó 16 không chia hết cho 5 nên tổng (10 + 6) không chia hết cho 5.

Hoạt động 6 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1:

Hãy viết ba số, trong đó hai số chia hết cho 4 và số còn lại không chia hết cho 4. Tổng của chúng có chia hết cho 4 không?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Ta chọn ba số trong đó hai số 4; 8 chia hết cho 4 và 5 không chia hết cho 4

Tổng của chúng là: 4 + 8 + 5 = 17

Vì 17 : 4 = 4 (dư 1)

Do đó 17 không chia hết cho 4 nên tổng (4 + 8 + 5) không chia hết cho 4.

Luyện tập 3 trang 33 Toán lớp 6 tập 1

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết:

a. 20 + 81 có chia hết cho 5 không? Vì sao?

b. 34 + 28 – 12 có chia hết cho 4 không? Vì sao?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) 20 + 81 không chia hết cho 5 vì 20 chia hết cho 5 nhưng 81 không chia hết cho 5

b) 34 + 28 – 12 không chia hết cho 4 vì 28 chia hết cho 4, 12 chia hết cho 4 nhưng 34 không chia hết cho 4.

Vận dụng 2 trang 33 Toán lớp 6 tập 1

Tìm x thuộc tập {5; 25; 39; 54} sao cho tổng 20 + 45 + x không chia hết cho 5.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Tổng 20 + 45 + x không chia hết cho 5.

Mà 20 chia hết cho 5; 45 chia hết cho 5 nên x không chia hết cho 5

x thuộc tập {5; 25; 39; 54} nên x = 39 hoặc x = 54

3. Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 33

Câu 2.1 trang 33 Toán lớp 6 tập 1

Hãy tìm các ước của mỗi số sau: 30; 35 ; 17

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 

Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}

Ư(35) = {1; 5; 7; 35}

Ư(17) = {1; 17}

>> Trao đổi thêm đáp án: Hãy tìm các ước của mỗi số sau: 30; 35 ; 17 … 

Câu 2.2 trang 33 Toán lớp 6 tập 1

Trong các số sau, số nào là bội của 4?

16 ; 24 ; 35

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 

Vì 16 : 4 = 4, 24 : 4 = 6, 35 : 4 = 8 (dư 3)

Nên 16 ⁝ 4; 24 ⁝ 4; 34 ⋮̸ 4

Vậy các số là bội của 4 là: 16; 24.

>> Trao đổi thêm đáp án: Trong các số sau, số nào là bội của 4? ….

Câu 2.3 trang 33 Toán lớp 6 tập 1

Tìm các số tự nhiên x, y sao cho:

a) x B (7) và x < 70

b) y Ư (50) và y > 5

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 

a)

Lần lượt nhân 7 với 0; 1; 2; 3; 4; 5; … ta được các bội của 7 là: 0; 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63; 70;…

Ta được B (7) = {0; 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63; 70;…}

Mà x ∈ B (7) và x < 70 nên x ∈ {0; 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63}.

b)

Lần lượt chia 50 cho các số từ 1 đến 50, ta thấy 50 chia hết cho 1; 2; 5; 10; 25; 50 nên

Ư (50) = {1; 2; 5; 10; 25; 50}

Mà y ∈ Ư(50) và y > 5 nên y ∈ {10; 25; 50}.

>> Trao đổi thêm đáp án:Tìm các số tự nhiên x, y sao cho: …

Câu 2.4  trang 33 Toán lớp 6 tập 1

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng nào sau đây chia hết cho 5?

a) 15 + 1 975 + 2 019

b) 20 + 90 + 2 025 + 2 050

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 

a) Vì 15 ⁝ 5; 1975 ⁝ 5 nhưng 2019 ⋮̸ 5 nên (15 + 1 975 + 2 019) ⋮̸5

Vậy tổng 15 + 1 975 + 2 019 không chia hết cho 5.

b) Vì 20 ⁝ 5; 90 ⁝ 5; 2025 ⁝ 5; 2050 ⁝ 5 nên (20 + 90 + 2 025 + 2 050) ⁝ 5

Vậy tổng 20 + 90 + 2 025 + 2 050 chia hết cho 5.

>> Trao đổi thêm đáp án:Không thực hiện phép tính, hãy …

Câu 2.5 Toán lớp 6 tập 1 trang 33

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết hiệu nào sau đây chia hết cho 8?

a) 100 – 40

b) 80 – 16

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 

a) Hiệu (100 – 40) không chia hết cho 8 vì 100 không chia hết cho 8 và 40 chia hết cho 8

b) Hiệu (80 – 16) chia hết cho 8 vì 80 chia hết cho 8 và 16 cũng chia hết cho 8.

>> Tham khảo thêm đáp án:Không thực hiện phép tính, hãy cho biết …

Câu 2.6  trang 33 Toán lớp 6 tập 1

Khẳng định nào sau đây đúng?

a) 219.7 + 8 chia hết cho 7

b) 8.12 + 9 chia hết cho 3

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 

a) Ta thấy 7 chia hết cho 7 nên 219 . 7 chia hết cho 7. Mà 8 không chia hết cho 7.

Do đó 219.7 + 8 không chia hết cho 7

Vậy khẳng định 219.7 + 8 chia hết cho 7 là sai

b) Ta thấy 12 chia hết cho 3 nên 8. 12 chia hết cho 3. Mà 9 cũng chia hết cho 3

Đo dó 8.12 + 9 chia hết cho 3

Vậy khẳng định 8.12 + 9 chia hết cho 3 là đúng

Câu 2.7 trang 33 Toán lớp 6 tập 1

Cô giáo muốn chia đều 40 học sinh để thực hiện các dự án học tập. Hoàn thành bảng sau vào vở (bỏ trống trong trường hợp không chia được)

Số nhóm Số người ở một nhóm
4 ?
? 8
6 ?
8 ?
? 4

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Số nhóm Số người ở một nhóm
4 10
5 8
6 40 ⋮̸ 6
8 5
10 4

Câu 2.8 trang 33 Toán lớp 6 tập 1

Đội thể thao của trường có 45 vận động viên. Huấn luyện viên muốn chia thành các nhóm để luyện tập sao cho mỗi nhóm có ít nhất 2 người và không quá 10 người. Biết rằng các nhóm có số người như nhau, em hãy giúp huấn luyện viên chia nhé.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 

Gọi số người mỗi nhóm được chia là x.

Ta có mỗi nhóm có ít nhất 2 người và không quá 10 người nên x Ư(45) và 2 < x 10

Do đó x {3; 5; 9}

Ta có bảng sau:

Số người 1 nhóm (x) Số nhóm
3 15
5 9
9 5

>> Tham khảo thêm đáp án: Đội thể thao của trường có 45 vận động viên …

Câu 2.9 trang 33 Toán lớp 6 tập 1

a) Tìm x thuộc tập {23; 24; 25; 26} biết 56 – x chia hết cho 8

b) Tìm x thuộc tập {22; 24; 45; 48} biết 60 + 6 không chia hết cho 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 

a) Vì 56 – x chia hết cho 8 mà 56 chia hết cho 8 nên theo tính chất chia hết của một hiệu thì x chia hết cho 8

Mà x thuộc tập {23; 24; 25; 26}, trong các số đó, chỉ có số 24 chia hết cho 8 nên x = 24

Vậy x ∈ 24 .

b) Vì 60 + x không chia hết cho 6 mà 60 chia hết cho 6 nên x không chia hết cho 6

Mà x thuộc tập {22; 24; 45; 48}, trong các số đó thì có hai số 22 và 45 không chia hết cho 6 nên x = 22 hoặc x = 45

Vậy x ∈ { 22;45 }.

>> Trao đổi thêm đáp án: a) Tìm x thuộc tập {23; 24; 25; 26} ….

  Toán lớp 6 bài 8 Quan hệ chia hết và tính chất Kết nối tri thức Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 9 Dấu hiệu chia hết Kết nối tri thức 

4. Trắc nghiệm Quan hệ chia hết và tính chất Kết nối tri thức

Để giúp bạn đọc củng cố, kiến thức lý thuyết bài học, cũng như rèn luyện các thao tác tính toán linh hoạt. Mời các bạn làm trực tiếp tại: 

———————————————–

Mời các bạn tham khảo toàn bộ lời giải SGK Toán 6 KNTT tại Giải Toán 6 KNTT trên TaiLieuViet nhé. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Đề thi học kì 1 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình mới cho các bạn cùng tham khảo.