Toán lớp 6 bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau tập 2 trang 8 bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 sách mới, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

>> Bài trước đó: Toán lớp 6 bài 22 Hình có tâm đối xứng Kết nối tri thức

Câu hỏi trang 5 Toán lớp 6 Tập 2

Cách viết nào sau đây cho ta một phân số? Cho biết tử và mẫu của phân số đó

frac{{ - 2,5}}{4};{text{  }}frac{0}{7};{text{   }}frac{3}{{ - 8}};{text{    }}frac{4}{0}

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

frac{{ - 2,5}}{4} không là phân số vì - 2,5 notin mathbb{Z},4 ne 0

frac{0}{7} là phân số vì 0 in mathbb{Z},7 ne 0

frac{3}{{ - 8}} là phân số vì 3 in mathbb{Z}, - 8 ne 0

frac{4}{0} không là phân số vì 4 in mathbb{Z},0 = 0

Với phân số frac{0}{7} có 0 là tử số và 7 là mẫu số

Với phân số frac{3}{{ - 8}} có 3 là tử số và -8 là mẫu số

Luyện tập 1 trang 5 Toán lớp 6 tập 2

Viết kết quả của các phép chia sau dưới dạng phân số.

a) 4: 9;

b) (-2): 7;

c) 8: (-3)

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Biểu diễn các số dưới dạng phân số như sau:

a) 4:9 = frac{4}{9}

b) left( { - 2} right):7 = frac{{ - 2}}{7}

c) 8:left( { - 3} right) = frac{8}{{ - 3}}

Luyện tập 2 trang 6 Toán lớp 6 tập 2

Các cặp phân số sau đây có bằng nhau không?

a) frac{{ - 3}}{5}frac{9}{{ - 15}} b) frac{{ - 1}}{{ - 4}}frac{1}{4}

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) frac{{ - 3}}{5}frac{9}{{ - 15}}

Ta có:

(-3) . (-15) = 45

5 . 9 = 45

=>(-3) . (-15) = 5 . 9 = 45

Vậy frac{{ - 3}}{5}

=> (-1) . 4 = (-4) . 1

Vậy frac{{ - 1}}{{ - 4}}

Luyện tập 3 trang 7 Toán lớp 6 tập 2

Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau và sử dụng tính chất cơ bản của phân số để giải thích kết luận.

frac{1}{5};frac{{ - 10}}{{55}};frac{3}{{15}};frac{{ - 2}}{{11}}

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

begin{matrix}
  dfrac{{ - 10}}{{55}} = dfrac{{ - 10:5}}{{55:5}} = dfrac{{ - 2}}{{11}} hfill \
  dfrac{3}{{15}} = dfrac{{3:3}}{{15:3}} = dfrac{1}{5} hfill \
   =  > dfrac{{ - 10}}{{55}} = dfrac{{ - 2}}{{11}} hfill \
   =  > dfrac{3}{{15}} = dfrac{1}{5} hfill \ 
end{matrix}

Luyện tập 4 trang 7 Toán lớp 6 tập 2

Trong các phân số frac{{11}}{{23}};frac{{ - 24}}{{15}}, phân số nào là phân số tối giản?

Nếu chưa là phân số tối giản, hãy rút gọn chúng.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

11 và 23 là hai số nguyên tố cùng nhau

Hay (11; 23) = 1

Vậy frac{{11}}{{23}} phân số là phân số tối giản

Ta có: frac{{ - 24}}{{15}} = frac{{ - 24:3}}{{15:3}} = frac{{ - 8}}{5}

Câu 6.1 trang 8 Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức

Hoàn thành bảng sau:

Phân số Đọc Tử số Mẫu số
frac57
frac{-6}{11}
âm hai phần ba
-9 -11
Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Hoàn thành bảng sau:

Phân số Đọc Tử số Mẫu số
frac57 năm phần bảy 5 7
frac{-6}{11} âm sáu phần mười một -6 11
frac{-2}3 âm hai phần ba -2 3
frac{-9}{-11} âm chín phần âm mười một -9 -11

Câu 6.2 trang 8 Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức

Thay dấu “?” bằng số thích hợp

a) frac12=frac?8

b) frac{-6}9=frac{18}?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) frac{1}{2}=frac{4}{8}

b) frac{-6}{9}=frac{18}{-27}

Câu 6.3 trang 8 Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức

Viết mỗi phân số sau đây thành phân số bằng nó và có mẫu dương

frac8{-11};;frac{-5}9;

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

frac{8}{-11}=frac{-16}{22}

frac{-5}{-9}=frac{10}{18}

Câu 6.4 trang 8 Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức

Rút gọn các phân số sau:

frac{-12}{-4} ; quad frac{7}{-35} ; quad frac{-9}{27} .

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

frac{-12}{-4}=frac{-12:-4}{-4:-4}=3 ;

frac{7}{-35}=frac{7: 7}{-35: 7}=frac{1}{-5} ;

frac{-9}{27}=frac{-9: 9}{27: 9}=frac{-1}{3}.

Câu 6.5 trang 8 Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức

Viết các số đo thời gian sau đây theo đơn vị giờ, dưới dạng phân số tối giản. 15 phút ; 90 phút

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

15 phút = frac{15}{60} giờ = frac14 giờ ; 90 phút = frac{90}{60} giờ = frac32 giờ

Câu 6.6 trang 8 Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức

Một vòi nước chảy vào một bể không có nước, sau 40 phút thì đầy bể. Hỏi sau 10 phút, lượng nước đã chảy chiếm bao nhiêu phần bể?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Sau 10 phút lượng nước trong bể chiếm số phần là:

frac{10}{40} = frac14 (bể)

Đáp số: frac14 bể.

Câu 6.7 trang 8 Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức

Hà linh tham gia một cuộc thi sáng tác và nhận được phần thưởng là số tiền 200000 đồng. Bạn mua một món quà để tặng sinh nhật mẹ hết 80000 đồng. Hỏi Hà Linh đã tiêu hết bao nhiêu phần trăm số tiền mình được thưởng?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Hà Linh tiêu hết số phần số tiền mình được thưởng là:

frac{80000}{200000}=frac25  (số tiền)

Đáp số: frac25 số tiền

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

——————————-