Tiếng Anh lớp 6 unit 2 Days language focus trang 29

Giải tiếng Anh 6 friends plus unit 2 Language focus hướng dẫn giải toàn bộ phần bài tập tiếng Anh SGK tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

Present simple: questions

1. Match questions 1-5 with answers a-e. Then choose the correct words in Rules 1-4. Nối câu hỏi 1-5 với câu trả lời a-e. Sau đó chọn từ đúng trong Quy tắc 1-4.

Đáp án

1 – b

2 – c

3 – e

4 – d

5 – a

RULES 

1. We use do and does when we make present simple questions with regular verbs.

2. We don’t add -s to the he, she and it forms of regular verbs in questions.

3. We put question words (Where, What, Who, When, etc.) at the beginning of the question.

4. We use forms of do in short answers with regular verbs.

2. Choose the correct words. Chọn từ đúng.

Đáp án

1. Do

2. do

3. Does

4. have

5. does

3. Look at exercise 2. Complete the Key Phrases. Add more words to the list. Nhìn bài tập 2. Hoàn thành Key Phrases. Thêm các từ vào danh sách.

Đáp án

1 – in

2 – at

3 – on

4 – at

4. Work in pairs. Have a question competition. Write questions with words from the grid. How many questions can you make in five minutes? Làm việc theo cặp. Có một cuộc thi câu hỏi. Viết câu hỏi với các từ trong ma trận. Bạn có thể đặt bao nhiêu câu hỏi trong năm phút?

Gợi ý

– When does your best friend go to bed?

– When do yo go to bed?

– Where do you live?

– Where does your best friend live?

Simple sentences

5. Choose the correct word. Chọn từ đúng.

Đáp án

A simple sentence consists of one independent clause.

1 – ✓

2 – X

3 – X

4 – ✓

5 – X

6. USE IT! Work in pairs. Complete questions 1-7 with time expressions from the Key Phrases. Ask and answer the questions. Thực hành! Làm việc theo cặp. Hoàn thành câu hỏi 1-7 với cụm từ chỉ thời gian từ phần Key Phrases. Hỏi và trả lời các câu hỏi.

Gợi ý

– What do you always do in the morning?

– Who do you go out with at 7 a.m?

– What time do you go to bed?

– What TV programmes does your dad watch in the evening?

– When do you do your homework?

– How often does your mum relax?

– Where do you go in summer vacation?

Trên đây là Giải Language focus unit 2 lớp 6 Days trang 29.