Tiếng Anh 6 Friends plus Unit 5 Food and health Speaking

Giải tiếng Anh lớp 6 Friends plus unit 5 Speaking bao gồm đáp án các phần bài tập SGK tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo unit 5 Food and Health trang 68 giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

THINK! What’s your favourite restaurant. What kind of food and drink do you often eat there.HÃY NGHĨ! Nhà hàng yêu thích của bạn là gì. Bạn thường ăn những loại đồ ăn thức uống nào ở đó.

Gợi ý

My favorite restaurant is Domino Pizza. My favorite food is Chicken cheese pizza and my favorite drink is coke.

1. Complete the menu with the words in the box. Which things on the menu do you like or dislike?Hoàn thành thực đơn với các từ trong khung. Những món nào trong thực đơn em thích hoặc không thích?

Đáp án

1 – cheese; 2 – chicken; 3-  chips; 4 – burger; 5 – juice;

2. Listen and say the prices. Hãy nghe và nói các giá tiền sau.

3. Read and say the prices. Listen and check. Hãy đọc và nói giá cả. Nghe và kiểm tra.

Đáp án

1. £2.25: two pounds twenty-five

2. €1.00 : one euro

3. €0.50: fifty cents

4. $3.85: three dollars eighty five

5. $7.20 : seven dollars twenty

6. £0.99: ninety nine pence

4. Read the dialogue, look at the menu and calculate the total price. Then watch or listen and check. Is Aaron’s meal very healthy?Hãy đọc đối thoại, nhìn vào thực đơn và tính tổng giá. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra. Bữa ăn của Aaron có tốt cho sức khỏe lắm không?

Đáp án

– The total price is £5.50 (five pounds fifty).

– No, it isn’t. Aaron’s meal isn’t healthy.

5. Look at the dialogue and complete these Key Phrases. Then practise the dialogue with apartner. Use đifferent items from the menu in exercise 1. Hãy nhìn vào đoạn hội thoại và hoàn thành các cụm từ chính sau đây. Sau đó, thực hành đối thoại với một người bạn. Sử dụng các món khác nhau từ thực đơn trong bài tập 1.

6. Work in pairs. Prepare and practise two dialogues using the Key Phrases and the situations below. Use the menu in exercise 1.Làm việc theo cặp. Chuẩn bị và thực hành hai đoạn hội thoại sử dụng Cụm từ chính và các tình huống bên dưới. Sử dụng menu trong bài tập 1.

Gợi ý

Waitress: Hi there, can I help you?

You: Yes, can I have a beef burger, please?

Waitress: Sure! Would you like a salad with it?

You: No, thanks.

Waitress: What about desserts?

You: Yes. I want a mango mouse.

Waitress: Anything else?

You: Oh, yes. I’ll have mineral water, please.

Waitress: Ok. That’s £ 7. 50, please.