Tiếng Anh lớp 6 Friends plus unit 2 Speaking

Giải Speaking tiếng Anh lớp 6 friends plus unit 2 Days hướng dẫn giải toàn bộ phần bài tập tiếng Anh SGK tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo trang 30 giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

THINK! What do you usually do with your friends at the weekend? Hãy nghĩ xem! Bạn thường làm gì với các bạn vào cuối tuần?

Đáp án

I usually go café with my friends at the weekend.

1. Look at the programme for Special days at Highfield School. Check any new words. Which activities interest you? Which don’t interest you? Nhìn vào chương trình cho những ngày Đặc biệt tại Trường Highfield. Kiểm tra bất kỳ từ mới nào. Những hoạt động nào em quan tâm? Em không quan tâm đến cái nào?

Gợi ý

I’m interested in barbecue, costume competition, culture quiz, family sports.

I am not interested in cooking class, mini zoo, face painting.

2. Watch or listen and complete the dialogue. What do Daisy and Gareth decide to do? Xem hoặc nghe và hoàn thành bài hội thoại. Daisy và Gareth quyết định làm gì?

Click để nghe

Đáp án

1. cooking class

2. concert

3. disco

4. dance competition

5. disco

– They decide to go to the dance competition and the concert, and the disco in the evening.

3. Watch or listen again. Then practise the dialogue. Xem hoặc nghe lại. Sau đó thực hành bài hội thoại.

4: Study the Key Phrases. Then complete the mini-dialogue. Use some of the ideas from the Family Fun Day programme in exercise 1. Nghiên cứu Key Phrases. Sau đó hoàn thành đoạn hội thoại ngắn. Sử dụng các ý tưởng từ chương trình Family Fun Day ở bài 1.

Đáp án

A: It’s Family Fun Day at the school on Saturday. What do you want do do?

B: I like the family sports and cooking class.

A: Right, and what about the dance competition?

B: OK. Let’s go to the dance competition and culture quiz. Then we can watch fireworks in the evening.

5. USE IT! Work in pairs. Look at the cinema programme. Prepare and practise a new dialogue. Use the dialogue in exercise 2 and the Key Phrases.Thực hành! Làm việc theo cặp. Nhìn vào chương trình điện ảnh. Chuẩn bị và thực hành một đoạn hội thoại mới. Sử dụng đoạn hội thoại trong bài tập 2 và các Cụm từ quan trọng.

Gợi ý

A: Hi. It’s a special day at Vista Cinema on Saturday.

B: Oh yes. What’s on?

A: A lot of films. Look!

B: Mmm. What do you want to see?

A: Well, I’m not really interested in Ocean Paradise.

Trên đây là Giải tiếng Anh unit 2 lớp 6 Days Speaking trang 30.