Tiếng Anh 6 Friends plus Unit 3 Wild life Language focus 2

Giải tiếng Anh lớp 6 Friends plus unit 3 Language focus bao gồm đáp án các phần bài tập SGK tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo unit 3 Wild life trang 43 giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

1. Complete the examples from the quiz on page 42. Then choose the correct answers in Rules 1-4. Hoàn thành các ví dụ từ câu hỏi trang 42. Sau đó chọn câu trả đúng trong Quy tắc 1-4.

Đáp án

1 – can; 2 – can’t; 3 – Can; 4 – can;

5 – can’t; 6 – Can; 7 – can; 8 – can’t;

RULES:

1. can

2. can’t

3. can and can’t

4. the same

2. Complete the dialogue with can and can’t.Hoàn thành bài hội thoại với can và can’t.

Đáp án

1. can

2. Can

3. can

4. can’t

5. can

3. Look at the examples of sentences with might. Then choose the correct answers in the Rules. Nhìn các câu ví dụ với might. Sau đó chọn câu trả lời đúng trong Quy tắc.

Đáp án

RULES

We use might when don’t know if something is true.

The he/she/it forms of might are the same.

4. Complete the quiz questions with the words in the box. Then listen and check. Hoàn thành các câu đố vui với các từ trong khung. Sau đó nghe và kiểm tra.

Đáp án

1 – How fast

2 – How many

3 – How tall

4 – How long

5 – How far

5. Look at the Key Phrases. Answer the questions in exercise 4 with the information in the box. Use the Key Phrases. Then compare with a partner. Nhìn Key Phrases. Trả lời các câu hỏi ở bài tập 4 với thông tin trong khung. Sử dụng Key Phrases. Sau đó so sánh với bạn của em.

Gợi ý

1. How fast can the fastest person run? – Around 44 kilometres an hour.

2. How many countries are there in the world? – 195 (recognised by the United Nations.)

Gợi ý

– How far can you run?

– How tall are you?

– How fast can you ride a bike?

– How many students are there in our school?

Finished? Invent more questions for the quiz in exercise 4. Hoàn thành bài học? Tạo thêm nhiều câu đố vui trong bài tập 4.

Trên đây là Giải Language focus tiếng Anh lớp 6 friends plus unit 3 Wild life trang 43.