Tiếng Anh 6 Unit 2 Days Vocabulary and Listening trang 28

Giải tiếng Anh lớp 6 Friends plus unit 2 Vocabulary and Listening bao gồm hướng dẫn giải chi tiết các phần bài tập trong SGK tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo unit 2 Days trang 28 hiệu quả.

THINK! What are the most important celebrations in your country?Hãy nghĩ xem! Những dịp lễ quan trọng nhất ở đất nước em là gì?

Gợi ý

The most important celebration in my country is Lunar new year or Tet holiday.

1. Complete the questionnaire with the words in the box. Hoàn thành bảng câu hỏi với các từ trong khung.

Đáp án

When it’s a special day and you want to celebrate, what do you do?

Do you ever…?

1. ……sing……. songs ……play…….music or …dance….

2. ……wear……. or ………make…. crazy clothes or costumes

3. ……give…….presents to people

4. ……go out…….with your family or friends

5. ………visit…. people or ……invite…….people to your house

6. ……have…….a special family meal

2. Read the Study Strategy. Then look at exercise 3. What is the radio programme about? What topics or words do you need to listen for?Đọc Chiến lược học tập. Sau đó xem bài tập 3. Chương trình phát thanh nói về điều gì? Bạn cần nghe những chủ đề hoặc từ nào?

Gợi ý

The radio programme is about one of the special days.

The topic may include fireworks, traditional food, lucky money and lion dance.

3. Read the introduction to the radio programme. Then listen. In what order do they mention the objects in the photos?Đọc phần giới thiệu về chương trình radio. Sau đó nghe. Họ đề cập các ảnh theo trình tự nào?

Click để nghe

Đáp án

1 – D

2 – B

3 – C

4 – A

4. Listen again and write True or False. Nghe lại và viết Đúng hay Sai.

Đáp án

1. True

2. False

3. False

4. True

A: Do you ever play music?

B: Yes, often.

A: Do you ever wear or make crazy clothes or costumes?

B: Yes, sometimes.

Trên đây là Giải Vocabulary and Listening unit 2 lớp 6 Days trang 28.