Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Global Success Unit 1 My new school bao gồm trọn bộ từ vựng tiếng Anh 6 quan trọng xuất hiện trong Unit 1 SGK tiếng Anh 6 kèm theo bộ bài tập từ vựng Unit 1 giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả.

I. Từ mới unit 1 lớp 6 My new school vocabulary

Từ mới Phiên âm Từ loại Định nghĩa
1. activity /ækˈtɪvəti/ n hoạt động
2. art /ɑːt/ n nghệ thuật
3. backpack /ˈbækpæk/ n ba lô
4. binder /ˈbaɪndə(r)/ n bìa hồ sơ
5. boarding school /ˈbɔːdɪŋ skuːl/ n trường nội trú
6. borrow /ˈbɒrəʊ/ v mượn, vay
7. break time /breɪk taɪm/ n giờ ra chơi
8. chalkboard /ˈtʃɔːkbɔːd/ n bảng viết phấn
9. classmate /ˈklɑːsmeɪt/ n bạn cùng lớp
10. calculator /ˈkæl·kjəˌleɪ·t̬ər/ n máy tính
11. compass /ˈkʌmpəs/ n compa
12. creative /kriˈeɪtɪv/ adj sáng tạo
13. diploma /dɪˈpləʊmə/ n bằng, giấy khen
14. equipment /ɪˈkwɪpmənt/ n thiết bị
15. excited /ɪkˈsaɪtɪd/ adj hào hứng, phấn khích
16. folder /ˈfəʊldə(r)/ n bìa đựng tài liệu
17. greenhouse /’griːnhaʊs/ n nhà kính
18. gym /dʒɪm/ n phòng tập thể dục
19. healthy /ˈhelθi/ adj khỏe mạnh
20. help /help/ v giúp đỡ
21. history /ˈhɪstri/ n lịch sử
22. ink /iŋk/ n mực
23. ink bottle /iŋkˈbɒtl/ n lọ mực
24. international /ɪntəˈnæʃnəl/ adj thuộc về quốc tế
25. interview /ˈɪntəvjuː/ n cuộc phỏng vấn, phỏng vấn
26. judo /ˈdʒuːdəʊ/ n môn võ ju-đô (của Nhật)
27. kindergarten /ˈkɪndəgɑːtn/ n nhà trẻ
28. knock /nɒk/ v gõ cửa
29. lecturer /ˈlektʃərər/ n giảng viên
30. locker /ˈlɒkə(r)/ n tủ có khóa
31. mechanical pencil /məˈkænɪkl ˈpensl/ n bút chì kim
32. neighbourhood /ˈneɪbəhʊd/ n hàng xóm, vùng lân cận
33. notepad /ˈnəʊtpæd/ n sổ tay
34. overseas /əʊvəˈsiːz/ adj ở nước ngoài
35. pencil sharpener /ˈpensl ˈʃɑːpənər/ n gọt bút chì
36. physics /ˈfɪzɪks/ n môn Vật lý
37. playground /ˈpleɪgraʊnd/ n sân chơi
38. pocket money /ˈpɒkɪt ˈmʌnɪ/ n tiền tiêu vặt
39. poem /ˈpəʊɪm/ n bài thơ
40. private tutor /ˈpraɪvət ˈtjuːtə(r)/ n gia sư riêng
41. pupil /ˈpjuːpil/ n học sinh
42. quiet /ˈkwaɪət/ adj yên tĩnh, yên lặng
43. remember /rɪˈmembə(r)/ v ghi nhớ
44. rubber /ˈrʌb·ər/ n cục tẩy
45. ride /raɪd/ v đi xe
46. schoolbag /ˈskuːlbæg/ n cặp xách
47. school lunch /ˈskuːl lʌntʃ/ n bữa ăn trưa ở trường
48. school supply /ˈskuːl səˈplaɪ/ n dụng cụ học tập
49. science /ˈsaɪəns/ n môn Khoa học
50. share /ʃeə(r)/ v chia sẻ
51. spiral notebook /ˈspaɪrəl ˈnəʊtbʊk/ n sổ, vở gáy xoắn/ lò xo
52. student /stjuːdənt/ n học sinh
53. surround /səˈraʊnd/ v bao quanh
54. swimming pool /ˈswɪmɪŋ puːl/ n bể bơi
55. teacher /ˈtiːtʃə(r)/ n giáo viên
56. textbook /ˈtekst bʊk/ n sách giáo khoa
57. uniform /ˈjuːnɪfɔːm/ n bộ đồng phục

II. Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school có đáp án

1. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. A.nice B.bicycle C. rides D. live
2. A.mine B.history C. exercise D. library
3. A.come B.month C. mother D. open
4. A.hope B.homework C. one D. post
5. A.brother B.judo C. going D. rode
6. A.subject B.club C. put D. lunch
7. A.science B.like C. music D. ice
8. A.fun B.student C. hungry D. sun
9. A.teacher B.chess C. lunch D. school.
10.A. farm B. after C. walk D. class

2. Choose the correct answer. 

1. Phong is wearing a school __________________.

A. shoes

B. uniform

C. bag

D. hats

2. I am having a Maths lesson but I forgot my _______________. I have some difficulty.

A. calculator

B. bicycle

C. pencil case

D. pencil sharpener

3. In Physics, we have a lot of ___________  _____________.

A. books – to have

B. homework – to do

C. science – to study

D. vocabulary – to play

4. _____________ morning exercise is good for you.

A. Doing

B. Studying

A. international

B. small

C. boarding

D. overseas

3. Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined words in each of the following questions. 

1. All the lessons at my new school are very interesting.

A. boring B. exciting C. outgoing D. humorous

2. There are 30 children in his class, and it’s difficult for the teacher to teach all of them.

A. hard B. simple C. early D. easy

3. Do you like learning English?

A. singing B. studying C. writing D. speaking

4. Let me put on my dress. Then we can go.

A. wear B. remove C. change D. open

5. She often rides her bicycle to school.

A. car B. motorbike C. bike D. train

4. Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined words in each of the following questions. 

1. Everyday, he comes to school very early to open all the windows and clean the blackboard.

A. close B. start C. clean D. learn

2. Jim went for a walk and found a big box between some rocks.

A. same B. small C. large D. modern

3. It has big buildings and modern equipment.

A. new B. beautiful C. smart D. old

4. How is your old school?

A. big B. small C. new D. beautiful

5. Hoa goes to the same school as me.

A. different B. similar C. alike D. equal

5. Fill in the blanks with available words in the box.

1. What _______ you usually do at break time? I play at the playground.

2. Mr. Minh _______ our favourite teacher. He teaches I.T.

3. How _______ you go to school every day, Ngan? – By bike.

4. Phuong _______ Manh’s close friend.

5. My brother _______ doing his homework in the library now.

6. I_______  going to buy a new dress.

7. _______ you hungry?

8. Where _______ you go shopping? – I go to the shopping mall.

9. _______ your brother like pop music?

10. Hoa _______ watching cartoon on YouTube now.

11. I _______ having dinner at my grandpa’s..

12. We often _______ Math lessons on Monday and Friday.

6. Read and match.

A

Answer

B

1. Do you like pop music?

2. When does school start?

3. What is your favourite subject at school?

4. What do you usually do at break time?

5. How many students does the school have?

6. What is your school day like?

7. What are you doing now?

8. Do you wear your school uniform when you go to school?

9. What time do they go home?

10. How do you get to school every day?

1 – …

2 – …

3 – …

4 – …

5 – …

6 – …

7 – …

8 – …

9 – ….

10 – …

a. I play hide and seek with my classmates.

b. Literature

c. It’s very interesting.

d. Yes, I do.

e. We are having an English lesson.

f. Over 600 students.

g. Yes, of course.

h. By bike.

i. At 5 o’clock every day.

j. School starts again next Monday.

7. Fill each blank with a suitable word in the box.

Homework; physics; subjects; international; judo;

Have; canteen; English; study; teaches;

1. I never do my _________ at school. I do it at home.

2. Can you name some of your school _________?

3. There is an _________ school near my house but I don’t study there.

4. I usually_________ meat and vegetable for my lunch.

6. She is Mrs. My Le. She teaches us ______.

5. My father is an teacher. He _________ at a secondary school in my village.

7. My favourite subject is _________. I like doing experiment.

8. My sister and I want to _________ in the same school.

9. I go to the _________ club every Sunday. I like this sport.

10. I never eat lunch in the school _________. I eat at home.

8. Give the correct form of the word in brackets to complete the following sentences.

1. I keep my socks in the bottom_______________. (DRAW)

2. I don’t attach any ___________to these rumours. (IMPORTANT)

3. Payment is _________________upon delivery of the goods. (CONDITION)

4. This story is apparently a complete ________________. (INVENT)

5. What a ____________ thing to say! (BEAUTY)

* Tham khảo hướng dẫn học Unit 1 lớp 6 đầy đủ tại: Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school FULL

ĐÁP ÁN

1. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1 – D; 2 – C; 3 – D; 4 – C; 5 – A;

6 – C; 7 – C; 8 – B; 9 – D; 10 – C;

2. Choose the correct answer. 

1 – B; 2 – A; 3 – B; 4 – A; 5 – C;

3. Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined words in each of the following questions.

1 – B; 2 – A; 3 – B; 4 – A; 5 – C;

4. Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined words in each of the following questions.

1 – A; 2 – B; 3 – D; 4 – C; 5 – A;

5. Fill in the blanks with available words in the box.

1. What ___do____ you usually do at break time? I play at the playground.

2. Mr. Minh ____is___ our favourite teacher. He teaches I.T.

3. How ____do___ you go to school every day, Ngan? – By bike.

4. Phuong ___is____ Manh’s close friend.

5. My brother ____is___ doing his homework in the library now.

6. I____am___ going to buy a new dress.

7. ___Are____ you hungry?

8. Where __do_____ you go shopping? – I go to the shopping mall.

9. ____Does___ your brother like pop music?

10. Hoa ___is____ watching cartoon on YouTube now.

11. I _____am__ having dinner at my grandpa’s..

12. We often ____have___ Math lessons on Monday and Friday.

6. Read and match.

A

Answer

B

1. Do you like pop music?

2. When does school start?

3. What is your favourite subject at school?

4. What do you usually do at break time?

5. How many students does the school have?

6. What is your school day like?

7. What are you doing now?

8. Do you wear your school uniform when you go to school?

9. What time do they go home?

10. How do you get to school every day?

1 – …d…

2 – …j…

3 – …b…

4 – …a…

5 – …f…

6 – …c…

7 – …e…

8 – …g…

9 – ….i…

10 – …h….

a. I play hide and seek with my classmates.

b. Literature

c. It’s very interesting.

d. Yes, I do.

e. We are having an English lesson.

f. Over 600 students.

g. Yes, of course.

h. By bike.

i. At 5 o’clock every day.

j. School starts again next Monday.

7. Fill each blank with a suitable word in the box.

Homework; physics; subjects; international; judo;

Have; canteen; English; study; teaches;

1. I never do my _____homework____ at school. I do it at home.

2. Can you name some of your school _____subjects____?

3. There is an ___international____ school near my house but I don’t study there.

4. I usually____have_____ meat and vegetable for my lunch.

5. My father is an teacher. He ______teaches___ at a secondary school in my village.

6. She is Mrs. My Le. She teaches us __English____.

7. My favourite subject is ____Physics_____. I like doing experiment.

8. My sister and I want to _____study____ in the same school.

9. I go to the _____judo____ club every Sunday. I like this sport.

10. I never eat lunch in the school ____canteens_____. I eat at home.

8. Give the correct form of the word in brackets to complete the following sentences.

1. I keep my socks in the bottom_______DRAWER________. (DRAW)

2. I don’t attach any ______IMPORTANCE_____to these rumours. (IMPORTANT)

3. Payment is _______CONDITIONAL__________upon delivery of the goods. (CONDITION)

4. This story is apparently a complete ________INVENTION________. (INVENT)

5. What a ______BEAUTIFUL______ thing to say! (BEAUTY)

Tham khảo thêm một số tài liệu ôn tập tiếng Anh Unit 1 khác tại:

  • Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 nâng cao – Tuần 1
  • Bài tập Unit 1 lớp 6 nâng cao: My new school (số 3)
  • Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 6: My new school
  • Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My New School
  • Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 6 mới Unit 1: My New School có đáp án

Trên đây là toàn bộ Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 1 sách mới My new school. Từ mới tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school bao gồm toàn bộ những từ vựng tiếng Anh quan trọng, kèm theo phiên âm dễ hiểu và định nghĩa tiếng Việt ngắn gọn giúp các em học sinh lớp 6 học Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức hiệu quả.

>> Bài tiếp theo: Từ vựng Unit 2 lớp 6 My House Global Success