Tiếng Anh 6 unit 12 A closer look 2 trang 61 62

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit năm 2022 – 2023, Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 12 A closer look 2 bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 – 5 trang 61 62 SGK tiếng Anh 6 Global Success Unit 12 Robots.

1. Write the superlative form of the adjectives in the table below. Viết dạng so sánh nhất của các tính từ trong bảng dưới đây.

Đáp án

Adjectives

Superlative form

fast

fastest

tall

tallest

noisy

noisiest

nice

nicest

hot

hottest

light

lightest

quiet

quietest

heavy

heaviest

large

largest

2. Complete the following sentences with the superlative form of the adjectives in brackets. 1 is an example. Hoàn thành các câu sau với dạng so sánh nhất của các tính từ trong ngoặc. Câu 1 là ví dụ minh họa.

Đáp án

2. smartest

3. tallest

4. smallest

5. cheapest

3. Complete the following sentences with comparative or superlative form of the adjectives in brackets.Hoàn thành các câu sau với dạng so sánh hoặc so sánh nhất của các tính từ trong ngoặc.

Đáp án

1. tidier

2. hottest

3. faster

4. tallest

5. smarter

4. Work in pairs. Look at the information of the three robots: M10, H9, and A3 and talk about each of them, using superlative adjectives. Làm việc theo cặp. Nhìn vào thông tin của ba robot: M10, H9 và A3 và nói về từng robot, sử dụng các tính từ so sánh nhất.

Gợi ý

A3 is the oldest of the three robots.

M10 is the most expensive of the three robots.

H9 is the cheapest of the three robots.

H9 is the highest of the three robots.

M10 is the shortest of the three robots.

5. GAME: Find someone who.. Trò chơi: Tìm ra người nào đó…

Work in pairs. Ask your partner to find in your class someone who is… Làm việc theo cặp. Yêu cầu bạn của em tìm trong lớp của bạn ai đó là …

Gợi ý

Who is the tallest in our class?

It is ……

Who is the oldest in our class?

It is….

Who is the smartest in our class?