Tiếng Anh 6 Global Success Review 4 Skills trang 69

Giải SGK tiếng Anh lớp 6 Global Success Review 4 Skills bao gồm đáp án các phần bài tập trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập trang 69 hiệu quả.

Reading

1. Read the text and choose the correct answer A, B or C for each of the questions. Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C cho mỗi câu hỏi.

Đáp án

1. A; 2. B; 3. A; 4. A;

Speaking

2. Work In groups. Take turns to describe your future house and try to persuade your group members to live in It. Who has the best future house in your group?Làm việc nhóm. Hãy mô tả ngôi nhà tương lai của bạn và cố gắng thuyết phục các thành viên trong nhóm của bạn sống trong đó. Ai có ngôi nhà tương lai tốt nhất trong nhóm của bạn?

– My future house will be in / on / at …

– It’ll be a villa / a country house / an apartment …

– It’ll be big / small …

– There will be …

Listening

3. Listen and tick (✓) what people from the Youth Eco-Parliament advise us to do for our environment. Lắng nghe và đánh dấu (✓) những gì mọi người từ Nhóm sinh thái thanh niên khuyên chúng ta nên làm gì cho môi trường của chúng ta.

Đáp án

1. Recycle more rubbish (for example, glass, paper and plastic, etc).

2. Pick up rubbish in parks or in the streets.

3. Grow your own vegetables.

4. Save energy – turn off lights and TVs when you’re not using them.

5. Use reusable bags instead of plastic bags.

Writing

4. Write a paragraph of 50-60 words about what you think we should do to improve the environment. Use the ideas from 3 or your own ideas. Viết một đoạn văn từ 50-60 từ về những gì bạn nghĩ chúng ta nên làm để cải thiện môi trường. Sử dụng các ý tưởng từ 3 hoặc ý tưởng của riêng bạn.

>> Xem chi tiết tại: Write a paragraph about what you think we should do to improve the environment

Trên đây là Soạn Skills Review 4 tiếng Anh 6 Global Success trang 69. Ngoài ra, TaiLieuViet.vn đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh 6 KNTT khác nhau giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả.