Giải Unit 4: My Neighbourhood lớp 6 Getting started giúp các em học sinh chuẩn bị bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Global Success trang 38 39 hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– know the key language and structures to be learnt in this unit.

2. Objectives:

– Vocabulary: the lexical items related to the topic “My neighbourhood”.

– Structures: Comparative adjectives.

II. Giải tiếng Anh 6 Unit 4 Getting started

Lost in the old town! Lạc trong phố cổ

1. Listen and read. Nghe và đọc.

Click để nghe

Phong: Wow! We’re in Hoi An. I’m so excited.

Nick: Me too. It’s so beautiful. Where shall we go first?

Khang: Let’s go to Chua Cau.

Phong: Well, but Tan Ky House is nearer. Shall we go there first?

Nick & Khang: OK, sure.

Phong: First, cross the road, and then turn left.

Nick: Fine, let’s go.

Phong: Wait.

Khang: What’s up, Phong?

Phong: I think we’re lost.

Nick: Look, there’s a girl. Let’s ask her.

Phong: Excuse me? Can you tell us the way to Tan Ky House?

Girl: Sure. Go straight. Take the second turning on the left, and then turn right

Phong, Nick & Khang: Thank you.

Nội dung dịch

Phong: Chà! Chúng ta đang ở Hội An. Mình rất phấn khích.

Nick: Mình cũng vậy. Nó thật đẹp. Chúng ta sẽ đi đâu trước nhỉ?

Khang: Đi Chùa Cầu thôi.

Phong: À, nhưng Nhà Tân Kỳ gần hơn. Chúng ta đến đó trước nhé?

Nick & Khang: Nhất trí.

Khang: Sao vậy Phong?

Phong: Mình nghĩ chúng ta bị lạc.

Nick: Nhìn kìa, có một cô gái. Hãy hỏi cô ấy.

Phong: Xin lỗi? Bạn có thể cho chúng tôi biết đường đến Nhà Tân Kỳ được không?

Cô gái: Chắc chắn rồi. Đi thẳng. Đến ngã rẽ thứ hai ở bên trái, rồi rẽ phải.

Phong, Nick & Khang: Xin cảm ơn.

2. Find in the conversation the sentences used to make suggestions.Điền vào bài hội thoại những câu được dùng để đưa ra lời đề nghị.

Gợi ý

– Shall we go there first?

– First cross the road, and then turn left.

– Fine, let’s go.

– Let’s ask her.

3. Read the conversation again. Put the actions in order. Đọc lại bài hội thoại. Đặt các hành động theo thứ tự.

Đáp án

1 – b; 2 – c; 3 – d; 4 – e; 5 – a;

Hướng dẫn dịch

1 – b: Nick, Khang và Phong đến Hội An.

2 – c: Nick, Khang và Phong quyết định đến nhà Tân Kỳ.

3 – d: Nick, Khang và Phong bị lạc.

4 – e: Phong hỏi cô gái cách đến nhà Tân Kỳ.

5 – a: Cô gái chỉ học đường đến nhà Tân Kỳ.

4. Find and underline the following directions in the conversation. Tìm và gạch chân những hướng dẫn chỉ đường sau đây trong bài hội thoại.

Đáp án

1 – B; 2 – A; 3 – E; 4 – C; 5 – D;

Hướng dẫn dịch

1 – B: băng qua đường

2 – A: Rẽ phải

3 – E: Rẽ trái thứ hai (đến ngã rẽ thứ hai thì rẽ trái)

4 – C: Rẽ trái

5 – D: Đi thẳng

5.Game Find places

Work in pairs. Give your partner directions to one of the places on the map, and they try to guess. Then swap.Làm việc theo cặp. Chỉ hướng cho bạn đến một nơi trên bản đồ và họ sẽ cố gắng đoán. Sau đó đổi vai.

Unit 4 lớp 6 Getting started

Hướng dẫn dịch

A: Đi thẳng. Rẽ trái thứ hai. Nó ở bên phải của bạn.

B: Đó có phải là phòng tập thể hình không?

A: Không, hãy thử lại nhé.

Gợi ý 1

A: Go straight. Take the first turning on the left. It’s on your right.

B: Is that the cinema?

A: Yes, it is.

Gợi ý 2

A: Go straight. Take the second turning on the right. Then cross the road.

B: Is that the bus stop?

A: yes, it is.

Gợi ý 3

A: Turn left. Then go straight. It’s on your right.

B: Is that the temple?

A: Yes, it is.

Lời giải bài tập tiếng Anh Getting Started unit 4 lớp 6 My neighbourhood nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 Global Success theo từng Unit do TaiLieuViet.vn tổng hợp và đăng tải. Soạn Unit 4 lớp 6 My neighbourhood Getting started bao gồm đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các bài tập trong SGK tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức tập 1. Mời bạn đọc tham khảo, download lời giải hay.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood đầy đủ nhất

Trên đây là Soạn Unit 4 lớp 6 Global Success My neighbourhood Getting started trang 38 39. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.