Tiếng Anh 6 Unit 11 Skills 1 trang 54

Giải SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Skills 1 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit năm 2022 – 2023 do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh Unit 11 lớp 6 Our greener world Skills 1 bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 – 5 trang 54 SGK tiếng Anh 6 Unit 11 Our greener world.

1. A reporter is interviewing Nam, a member of the 3Rs club. Read the interview. Find these words or phrases and underline them. Một phóng viên đang phỏng vấn Nam, thành viên câu lạc bộ 3Rs. Đọc cuộc phỏng vấn. Tìm những từ hoặc cụm từ này và gạch chân chúng.

instead of recycling bins exchange reusable charity

Đáp án

Reporter: Can you share with us some tips to make your school greener?

Nam: Sure. Firstly, we put recycling bins in every classroom.

Reporter: What about old books and uniforms?

Nam: We exchange them with our friends or give them to charity. We don’t throw them away.

Reporter: Anything else?

Nam: We borrow books from the school library instead of buying new ones.

Reporter: Great! You can save much paper.

Nam: And there’s another tip. We bring reusable water bottles to school.

Reporter: I see lots of trees in your school. Is planting trees a good tip?

Nam: Yeah. It makes our school greener.

Reporter: Thanks for sharing. Do you want to add anything?

Nam: Finally, we usually find creative ways to reuse old items before throwing them away.

2. Match the words/ phrase with theirs meanings.Nối các từ / cụm từ với nghĩa của chúng.

Đáp án

1. e; 2. d; 3. a; 4. b; 5. c;

3. Read the text again. Answer the questions.Đọc văn bản một lần nữa. Trả lời các câu hỏi.

Đáp án

1. It’s about sharing some tips to make school greener.

2. Recycling bins.

3. Exchange them with friends or give them to charity.

4. I borrow books from the school library.

5. Reusable water bottles.

4. Nam mentions the following tips in the interview. Work in groups and discuss to put the tips in order from the easiest to the most difficult. Nam đề cập đến những lời khuyên sau đây trong cuộc phỏng vấn. Làm việc theo nhóm và thảo luận để đưa ra các mẹo theo thứ tự từ dễ nhất đến khó nhất.

Đáp án

d. Bringing reusable water bottles to school.

f. Finding creative ways to reuse old items before throwing them away.

b. Exchanging old books and uniforms with friends or giving them to charity.

c. Borrowing books from the school library instead of buying new ones.

a. used gift wrap? giấy gói quà đã được sử dụng?

b. used water bottles? chai nước đã được sử dụng?

c. used books? sách đã được sử dụng?

Gợi ý

a – cut them into beautiful shapes to decorate houses.

b – use to plant trees

c – donate to the charity

Trên đây là Giải SGK Skills 1 Unit 11 lớp 6 Our greener world trang 54. TaiLieuViet.vn hy vọng rằng tài liêu tiếng Anh trên đây sẽ giúp các em học sinh chuẩn bị bài tập hiệu quả.