Tiếng Anh 6 Unit 11 Our Greener World Communication trang 53

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit năm 2022 – 2023, tài liệu Giải SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Communication bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 – 4 trang 53 SGK tiếng Anh 6 tập 2 Unit 11 Our greener world.

Every day English – Tiếng Anh mỗi ngày

Giving warnings Đưa ra lời cảnh báo

1. Listen and read the dialogue between Mi and Mike. Pay attention to the highlighted sentences. Nghe và đọc đoạn hội thoại giữa Mi và Mike. Chú ý đến những câu được làm nổi bật.

Mi: You are giving the goldfish too much food. Don’t do that.

Mike: Why?

Mi: If you give them too much food, they will die.

Mike: I see. Thank you.

Hướng dẫn dịch

Mi: Bạn đang cho cá vàng ăn quá nhiều. Đừng làm vậy.

Mike: Tại sao?

Mi: Nếu bạn cho chúng ăn quá nhiều, chúng sẽ chết.

Mike: Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bạn.

2. Work in pairs. Student A is watering flowers in the garden. Student B is giving some warnings. Act out the dialogue. Remember to use the highlighted language in 1. Làm việc theo cặp. Học sinh A đang tưới hoa trong vườn. Sinh viên B đang đưa ra một số cảnh báo. Diễn lại đoạn hội thoại này. Hãy nhớ sử dụng ngôn ngữ được làm nổi bật trong câu 1.

Gợi ý

Don’t water too much water!

The survey on ways to go green Bài khảo sát về các cách thức để sống xanh

3. The 3Rs Club survey – How Green Are You? Cuộc khảo sát của Câu lạc bộ 3Rs – Bạn sống xanh như thế nào?

Check your answers with the key on page 57, count the points and see how green you are.Kiểm tra câu trả lời của em với đáp án ở trang 57, đếm các điểm số và xem em sống xanh như thế nào nhé.

4. Interview a classmate, using the questions in 3. Compare your answers. How many different answers have you got? Phỏng vấn một bạn cùng lớp, sử dụng các câu hỏi trong 3. So sánh các câu trả lời của bạn. Bạn có bao nhiêu câu trả lời khác nhau?

Example:

A: What’s your answer to Question 1? Câu trả lời của bạn cho câu hỏi 1 là gì?

B: It’s A. What’s your answer? Là A. Câu trả lời của bạn là gì?

Trên đây là Giải tiếng Anh lớp 6 unit 11 Communication Our greener world trang 53. TaiLieuViet.vn hy vọng rằng tài liệu tiếng Anh trên đây sẽ giúp các em học sinh lớp 6 cải thiện những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.