Tiếng Anh 6 unit 11 Skills 2 trang 55

Soạn giải SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Skills 2 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit năm 2022 – 2023 do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh Unit 11 lớp 6 Our greener world Skills 2 bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 – 4 trang 55 SGK tiếng Anh 6 mới Unit 11 Our greener world.

Listening – Kỹ năng nghe

1. Listen to two students talking about what they will do if they become the presidents of the 3Rs club. Fill each blank with a word or a number.Lắng nghe hai học sinh nói về những gì họ sẽ làm nếu trở thành chủ tịch câu lạc bộ 3Rs. Điền vào mỗi chỗ trống bằng một từ hoặc một số.

Đáp án

1 – 6A

2 – recycling

3 – book

4 – 6E

5 – bus

6 – uniform

2. Listen and tick T (True) of F (False). Nghe và đánh dấu T (Đúng) của F (Sai).

Đáp án

1. F; 2. T; 3. F; 4. T;

Hướng dẫn dịch

1 – Mi nghĩ rằng họ có thể tái chế những thứ trong thùng.

2 – Tại các hội chợ sách, học sinh có thể trao đổi những cuốn sách cũ của mình.

3 – Nam cho rằng sinh viên sẽ tiết kiệm được tiền nếu đi học bằng xe buýt.

4 – Học sinh có thể trao đổi đồng phục đã sử dụng của mình tại các hội chợ đồng phục.

Writing – Kỹ năng viết

3. Interview a classmate. Ask him / her what two things he / she will do if he / she becomes the president of the 3Rs Club. Take notes below. Phỏng vấn bạn cùng lớp. Hỏi anh ấy / cô ấy xem anh ấy / cô ấy sẽ làm gì nếu anh ấy / cô ấy trở thành chủ tịch Câu lạc bộ 3Rs. Ghi chú bên dưới.

Name …………………………………………….

Idea 1 ……………………………………………

Idea 2 ……………………………………………

4. Write a paragraph about your classmate’s ideas in 5. Write about 50 words. Viết một đoạn văn về ý tưởng của bạn cùng lớp trong 5. Viết khoảng 50 từ.

Gợi ý

Khang is a student in class 6A. He thinks we should make the 3Rs club in every class so that every student can have knowledge about 3Rs. Secondly, he think we can organize the recycling competition every month to encourage more students to recycle. Finally, he suggest students collect the rubbish around the school very week in order to make the school greener and cleaner.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world Skills 2 trang 55. TaiLieuViet.vn hy vọng rằng tài liệu tiếng Anh trên đây sẽ giúp các em học sinh chuẩn bị bài tập hiệu quả.