Giải Workbook Friends plus 6 Unit 1 Towns and Cities Towns and Cities trang 14

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 Friends Plus theo từng Unit năm 2023 – 2024, Giải Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities Vocabulary and Listening trang 14 bao gồm gợi ý đáp án, các phần bài tập tiếng Anh xuất hiện trong Vocabulary and Listening Unit 1 Towns and Cities SBT tiếng Anh Chân trời sáng tạo lớp 6.

Soạn tiếng Anh Friends Plus 6 do TaiLieuViet.vn tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

1. Find eight more adjectives in the wordsearch. Write the adjectives under positive or negative.Tìm 8 tính từ trong bảng từ. Viết tính từ dưới cột Positive (khẳng định) hoặc Negative (phủ định). 

Đáp án

Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities Vocabulary & listening trang 14

Positive: quiet, safe, pretty, friendly.

Negative: dirty, noisy, dangerous

2. Listen to the street interview and tick the correct box. What is the person’s favorite building? Nghe bài phỏng vấn đường phố và chọn đáp án đúng. Tòa nhà yêu thích của người đó là gì?

Click để nghe

Đáp án

Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities Vocabulary & listening trang 14

Nội dung bài nghe

1. Dan

Jessica: Hello, I’m Jessica. Can I ask you a quick question for our school survey?

Dan: Yes, sure.

Jessica: What’s your favourite building?

Dan: Er … mmm … There’s a modern office building in London – it’s near my dad’s office. It’s called the Heron Tower. I like it a lot.

Jessica: Oh … why?

Dan: It’s more exciting and interesting than a lot of new buildings. And it’s very tall!

Jessica: Thank you.

2. Lily

Bradley: Hi! My name’s Bradley. Can I ask you… what’s your favourite building?

Lily: Mmm … I don’t know. Maybe the nice French café here in town? Opposite the cinema.

Bradley: Yes, I know. Near the library?

Lily: Yes. It’s a very pretty building and it’s cleaner and more comfortable than the modern coffee shops in town. It’s a very friendly place, too.

Bradley: Yes, that’s true.

3. Jane

Bradley: Hello there! I’ve got a quick question for you. What’s your favourite building?

Jane: My favourite building? Oh, I think it’s the train station in York – my home town.

Bradley: Why’s that?

Jane: It’s a fantastic old building – it’s more than a hundred years old. It’s noisier than some smaller stations, but it’s great. And it’s got an amazing café!

Jessica: Hi. We’ve got a question for you!

Charlie: Oh … OK.

Jessica: What’s your favourite building?

Charlie: I don’t know … Maybe the sports centre next to my school? It’s newer and more modern than the school!

Jessica: Thanks very much.

5. Karen

Bradley: Hello there! Can I ask you a question?

Karen: Yes.

Bradley: What’s your favourite building?

Karen: I’m not sure … Oh, I know! It’s the big library in the old part of town. It’s very pretty and it’s nicer than that ugly new cinema next to it!

Bradley: Ha ha! You’re right.

3. Listen again. Correct the sentences. Nghe lại lần nữa. Sửa câu sao cho đúng.

Đáp án

1. The Heron Tower building is in London

2. The café is French

3. The café is opposite the cinema

4. York station is old.

5.The sports centre is next to the school.

6. The new cinema is very nice building

Nội dung bài nghe

1. Dan

Jessica: Hello, I’m Jessica. Can I ask you a quick question for our school survey?

Dan: Yes, sure.

Jessica: What’s your favourite building?

Dan: Er … mmm … There’s a modern office building in London – it’s near my dad’s office. It’s called the Heron Tower. I like it a lot.

Jessica: Oh … why?

Dan: It’s more exciting and interesting than a lot of new buildings. And it’s very tall!

Jessica: Thank you.

2. Lily

Bradley: Hi! My name’s Bradley. Can I ask you… what’s your favourite building?

Lily: Mmm … I don’t know. Maybe the nice French café here in town? Opposite the cinema.

Bradley: Yes, I know. Near the library?

Lily: Yes. It’s a very pretty building and it’s cleaner and more comfortable than the modern coffee shops in town. It’s a very friendly place, too.

Bradley: Yes, that’s true.

3. Jane

Bradley: Hello there! I’ve got a quick question for you. What’s your favourite building?

Jane: My favourite building? Oh, I think it’s the train station in York – my home town.

Bradley: Why’s that?

Jane: It’s a fantastic old building – it’s more than a hundred years old. It’s noisier than some smaller stations, but it’s great. And it’s got an amazing café!

Bradley:Thanks.

4. Charlie

Jessica: Hi. We’ve got a question for you!

Charlie: Oh … OK.

Jessica: What’s your favourite building?

Charlie: I don’t know … Maybe the sports centre next to my school? It’s newer and more modern than the school!

Jessica: Thanks very much.

5. Karen

Bradley: Hello there! Can I ask you a question?

Karen: Yes.

Bradley: What’s your favourite building?

Karen: I’m not sure … Oh, I know! It’s the big library in the old part of town. It’s very pretty and it’s nicer than that ugly new cinema next to it!

Bradley: Ha ha! You’re right.

4. Complete the sentences with be and one of the adjectives from this page. Hoàn thành câu sử dụng Be kèm với một tính từ trong bài. 

Đáp án gợi ý

1. My house / flat is small.

2. Our school is big

3. My area of town is dirty.

4. The streets near my school is dangerous

5. The nearest train station is modern.

6. The cafés in our area is nice.

7. The library in my school is quiet

8. The office buildings in our capital is tall.

Trên đây là Giải SBT tiếng Anh 6 Towns and Cities Vocabulary and Listening trang 14. Xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Unit 1 lớp 6 Towns and Cities khác nhau được cập nhật trên TaiLieuViet.vn.