Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 unit 3 Wild life

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo unit 3 Wild life bao gồm toàn bộ cấu trúc tiếng Anh lớp 6 bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 6 Friends plus giúp các em ôn tập Ngữ pháp unit 3 Wild life lớp 6.

I. Cấu trúc câu so sánh nhất – Superlative

So sánh nhất là cấu trúc câu được sử dụng cho người hoặc vật nhằm mục đích nêu lên đặc điểm khác biệt, tính chất nổi bật nhất so với các đối tượng còn lại trong cùng 1 nhóm. Trong so sánh nhất thì 1 nhóm đối tượng so sánh phải chứa ít nhất 3 đối tượng trở lên.

1. Công thức so sánh hơn với tính từ và trạng từ ngắn

S + V + the + Adj/Adv + -est

Lưu ý

  • Đối với các tính từ có một âm tiết, bạn chỉ cần thêm đuôi -est để tạo tính từ so sánh nhất.
  • Nếu tính từ có một âm tiết, kết thúc bằng một phụ âm, đứng trước phụ âm đó là một nguyên âm, thì phụ âm đó cần được nhân đôi trước khi thêm đuôi -est.
  • Nếu tính từ kết thúc bằng đuôi -e, bạn chi cần thêm -st.
  • Nếu tính từ kết thúc bằng đuôi -y, bạn cần đổi -y thành -i rồi mới thêm đuôi -est.

2. Công thức so sánh nhất với tính từ và trạng từ dài

S + V + the + most + Adj/ Adv

3. Một số tính từ bất quy tắc

good → the best

bad → the worst

well→ the best

badly→ the worst

many → the most

little → the least

far → the furthest/ the farthest

II. Can trong tiếng Anh

1. Cách dùng “Can”

“Can” có nghĩa là có khả năng, năng lực.

– Chỉ khả năng có thể làm được việc gì đó.

Ví dụ:

She can bring a heavy bag. (Cô ấy có thể mang một cái túi nặng.)

He can swim. (Anh ấy có thể bơi.)

– Dùng để chỉ sự cho phép, xin phép một việc gì đó.

Ví dụ:

You can eat that cake. (Bạn có thể ăn cái bánh đó.)

Can I ask you some questions? (Tôi có thể hỏi bạn một số câu hỏi không?)

2. Cấu trúc với Can

(+) S + can + Vinf + O.

(-) S + can’t + Vinf + O

(?) Can + S + Vinf + O?

Ví dụ:

III. Cấu trúc câu hỏi với How …?

– “How” phổ biến nhất có nghĩa là theo cách nào, cách mà như thế nào,…. là từ có cấu trúc đặc biệt và nó không cố định

Câu hỏi How có thể kết hợp với nhiều tính từ/ trạng từ khác nhau để hỏi về thông tin chi tiết của một vật, sự việc nào đó.

How + adj/ adv + be/ V + N?

Ví dụ:

How tall is the Fansipan? Núi Fansipan cao bao nhiêu?

Đặc biệt, câu hỏi How many + …? để hỏi về số lượng của danh từ đếm được.

Ví dụ:

How many people will attend the event next week? Có bao nhiêu người sẽ tham gia sự kiện tuần sau?

Trên đây là Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 3 Wild life.