Soạn tiếng Anh 6 Friends plus Starter unit Language focus

Giải SGK tiếng Anh lớp 6 Friends Plus Starter Unit trang 7 Language focus dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo năm 2023 – 2024 do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Soạn Language focus Starter Unit trang 7 tiếng Anh 6 Friends Plus gồm gợi ý lời giải hay và hướng dẫn dịch bài tập 1 – 7 trang 7 Sách giáo khoa tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo hiệu quả.

Xem chi tiết: Soạn Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus đầy đủ nhất

Language Focus

  • be: affirmative and negative

  • Subject pronouns and possessive adjectives

  • Object pronouns

be: affirmative and negative (Động từ tobe: Dạng khẳng định và phủ định)

1. Complete the table with the words in the box. Then check your answers in the text on page 6. Hoàn thành với những từ trong hộp. Sau đó kiểm tra đáp án trong phần văn bản trang 6.

Đáp án

1 – He

2 – They

3 – not

4 – isn’t

5 – aren’t

2. Write true sentences. Use affirmative and negative forms of the verb “be”. Viết đúng câu. Sử dụng dạng khẳng định và phủ định của động từ tobe.

Đáp án

1 – are

2 – isn’t

3 – are

4 –  is

5 – am/ am not

6 – am/ am not

Hướng dẫn dịch

1 – Ngựa vằn là động vật.

2 – Oxford không phải Brazil.

3 – Các bạn của tôi 12 tuổi.

4 – Tên của quyển sách này là Friends Plus.

5 – Tôi thích/ không thích trò chơi điện tử.

6 – Tôi đến/ không đến từ Đà Nẵng.

Subject pronouns and possessive adjectives (Đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu)

3. Complete the table with the words in blue in the text on page 6. Hoàn thành bảng bằng những từ bôi xanh trong trang 6. 

Hi! I’m Kate. I’m twelve and I’m from Oxford in the UK. I’m into sport and I’m good at basketball. Apart from sport, I like music and chatting online. I’m not interested in shopping.

This is my brother Jack. Jack isn’t into sport. He’s into video gamesand his favourites are football games. Jack isn’t on his computer twenty-four hours a day – he and his friends like skateboarding, but they aren’t very good!

Our parents, Jen and Ed, like books and they’re into reading. My mum is interested in photography and her photos are really good. Our mum and dad are good at cooking. Italian food is their favourite.

2 – his

3 – her

4 – our

5 – your

6 – their

4. Replace the words in blue with subject pronouns. Thay thế từ bôi xanh thành đại từ nhân xưng. 

Đáp án

1 – It is good.

2 – They are from the UK

3 – We are friends

4 –  You are brothers.

Hướng dẫn dịch

1 – Nó hay.

2 – Họ đến từ Vương quốc Anh.

3. – Chúng tôi là bạn bè.

4 – Họ là anh em.

Objects pronouns (Đại từ tân ngữ)

5. Match the object pronouns in the box with the subject pronouns. Nối những đại từ đóng vai trò tân ngữ trong khung với đại từ đóng vai trò chủ ngữ.

Đáp án

(1) you; (2) it; (3) him

(4) her; (5) us; (6) you; (7) them

Pronunciation: Word stress (Ngữ âm: Trọng âm)

6. Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress. Khoanh chọn từ có vị trị của trọng âm chính khác với ba từ còn lại

Đáp án

1 – c;

2 – d;

3 – d;

4 – d;

5 – d

6 – b;

7 – c;

8 – b;

9 – c;

Giải thích

1. Đáp án c có trọng âm thứ 1; đáp án a, b, d có trọng âm thứ 2.

2. Đáp án d có trọng âm thứ 2; đáp án a, b, c có trọng âm thứ 1.

3. Đáp án d có trọng âm thứ 1; đáp án a, b, c có trọng âm thứ 2.

4. Đáp án d có trọng âm thứ 1; đáp án a, b, c có trọng âm thứ 2.

5. Đáp án d có trọng âm thứ 2; đáp án a, b, c có trọng âm thứ 1.

6. Đáp án b có trọng âm thứ 1; đáp án a, c, d có trọng âm thứ 2.

7. Đáp án c có trọng âm thứ 1; đáp án a, b, d có trọng âm thứ 2.

8. Đáp án b có trọng âm thứ 1; đáp án a, c, d có trọng âm thứ 2.

9. Đáp án c có trọng âm thứ 2; đáp án a, b, d có trọng âm thứ 3.

7.  USE IT

USE IT! Work in pairs. Talk about you and your interests. Use ideas from exercise 1, page 6. Then change pairs and say something about your first partner. Thực hành! Làm việc theo cặp. Nói về em và những sở thích của em. Sử dụng những ý tưởng từ bài 1, trang 6. Sau đó đổi cặp và nói về bạn thực hành đầu tiên của em.

Hướng dẫn dịch

– Tôi 11 tuổi. Tôi thích đạp xe với anh của mình. Tôi không giỏi về hội họa lắm.

– Nam 11 tuổi. Nam thích đạp xe với anh của bạn ấy. Bạn ấy không giỏi về hội họa lắm.

Gợi ý

Các em học sinh tự viết theo sở thích bản thân.

– I’m twelve. I’m interested in shopping with my mother. I’m quite good at cooking. Tôi 12 tuổi. Tôi thích đi mua sắm với mẹ tôi. Tôi khá giỏi về nấu nướng.

– I am 12 years old. I am into sports. I like playing sports such as football, basketball and badminton. I am also interested in watching TV. Tôi 12 tuổi. Tôi thích thể thao. Tôi thích chơi các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ và cầu lông. Tôi cũng thích xem TV.

Trên đây là Giải tiếng Anh 6 chân trời sáng tạo Anh 6 Friends plus Starter unit Language Focus. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.