Tiếng Anh lớp 6 Friends plus unit 2 Puzzles and Games

Giải Puzzles and Games tiếng Anh 6 friends plus unit 2 Days hướng dẫn giải toàn bộ phần bài tập tiếng Anh SGK tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo trang 33 giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

1. Look at the code and write the sentences. Nhìn vào bảng mã và viết các câu tương ứng.

Đáp án

1 – I get up at six.

2 – I sometimes go to school on foot.

3 – My mum doesn’t watch TV.

4 – We relax after dinner.

2. SENTENCE NOUGHTS AND CROSSES. Work in pairs. One of you is a nought (O) and the other is a cross (X). Take turns saying sentences about your partner. Use the present simple affirmative or negative. If your sentence is true, write a O or a X in the table. Câu O và X. Làm việc theo cặp. Một trong hai người là O và người kia X. Thay phiên nhau nói các câu về bạn của em. Sử dụng thì hiện tại đơn khẳng định hoặc phủ định. Nếu câu của bạn là đúng, viết O hoặc X vào bảng.

Gợi ý

– You always go to school by bike. – Yes, that’s true.

– You are sometimes late for school. – Yes, that’s true.

– You usually help your mother with the housework. – No, that’s false.

3. THE LONGEST SENTENCE. Work in two teams. Each student says a word to make a team sentence. Use the adverbs of frequency in the box. Which team can make the longest sentence? Câu dài nhất. Làm việc theo hai đội. Mỗi học sinh nói một từ để tạo thành câu của đội mình. Sử dụng các trạng từ chỉ tần suất trong khung. Đội nào có câu dài nhất.

4. Find eight verbs about celebrations in the grid. Each verb is in a different colour. Then match the verbs to pictures 1-8. Tìm 8 động từ về tổ chức lễ kỉ niệm trong mạng lưới các từ. Mỗi động từ có một màu khác biệt. Sao đó nối các động từ với tranh 1-8.

Đáp án

2 – give presents

3 – have a special meal

4 – dance

5 – visit family

6 – play music

7 – celebrate

8 – make costumes

5. TRUE OR FALSE GAME. Work in pairs. Take turns asking and answering questions. Follow the instructions. Trò chơi Đúng hay Sai. Làm việc theo cặp. Thay phiên nhau hỏi và trả lời những câu hỏi. Hãy làm theo hướng dẫn.

– Student A: Write five present simple questions for Student B to answer. Use the words in the box to help you. Ask Student B your questions.

– Student B: Answer Student A’s questions. Give a true answer to four questions and a false answer to one.

– Student A: Say which answer you think is false.

Trên đây là Giải tiếng Anh unit 2 lớp 6 Days Puzzles and Games trang 33.