Giải Workbook Friends plus 6 Unit 1 Towns and Cities trang 15

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 Friends Plus theo từng Unit năm 2023 – 2024, Giải Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Towns and Cities Language focus trang 15 bao gồm gợi ý đáp án, các phần bài tập tiếng Anh xuất hiện trong Language focus Unit 1 Towns and Cities SBT tiếng Anh Chân trời sáng tạo lớp 6.

Soạn tiếng Anh Friends Plus 6 do TaiLieuViet.vn tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

1. Write the comparative forms of the given adjectives. Viết dạng so sánh hơn của tính từ đã cho.

Đáp án

Short adjectives: taller; dirtier; nicer, older, uglier

Long adjectives: more comfortable, more exciting, more interesting;

Irregular: worse; further/ farther; better;

2. Complete each sentence so that it means the same as the first sentence. Use the comparative form of the adjectives. Hoàn thành các câu sau sao cho nghĩa giống với câu đã cho. Sử dụng dạng so sánh hơn của tính từ. 

Đáp án

1 –  Shops are more expensive than markets.

2 – The shopping center is noisier than the library.

3 – That park is bigger than the square.

4 – The train station is further than the cinema.

5 – Those houses are worse than these flats.

6 – The sports center is cleaner than the swimming pool.

7 – Turkey is hotter than Britain.

Hướng dẫn dịch

1 – Cửa hàng đắt hơn chợ.

2 – Trung tâm mua sắm ồn ào hơn thư viện.

3 – Công viên đó rộng hơn hình vuông.

4 – Ga xe lửa xa hơn rạp chiếu phim.

5 – Những ngôi nhà đó còn tệ hơn những căn hộ này.

6 – Trung tâm thể thao sạch hơn bể bơi.

7 – Thổ Nhĩ Kỳ nóng hơn Anh.

3. Look at the pictures of two towns, Burley and Darlton. Then write sentences about them using the comparative form of the adjectives. Quan sát bức tranh về 2 thị trấn Burley và Darlton. Sau đó sử dụng dạng so sánh hơn của tính từ để viết về chúng. 

Đáp án

1 – Darlton is quieter than Burley.

2 – Darlton is cleaner than Burley.

3 – Burley is more dangerous than Darlton.

4 – Darlton is safer than Burley.

5 – Burley is uglier than Darlton.

6 – Darlton is cheaper than Burley

1 – Darlton yên tĩnh hơn Burley.

2 – Darlton sạch hơn Burley.

3 – Burley nguy hiểm hơn Darlton.

4 – Darlton an toàn hơn Burley.

5 – Burley xấu hơn Darlton.

6 – Darlton rẻ hơn Burley

7 – Burley đắt hơn Dalton.

8 – Darlton thân thiện hơn Burley.

4. Write comparative sentences that are true for you. Viết câu so sánh sao cho đúng với em. 

the new supermarket in our area / the local shop

-> The new supermarket in our area is better than the local shop.

1. our town / London

2. my school / the other schools in my town

3. my parents’ bedroom / my bedroom

4. the library at my school / the town library

5. our class / the other classes at school

6. climbing walls / swimming pools

Đáp án

1. Our town is cheaper than London

2. My school is older than the other schools in my town

3. My parent’s bedroom is larger than my bedroom

4. The Library at my school is newer than the town library

5. Our class is better than the other classes at school

6. Climbing walls is more dangerous than swimming pools.

Hướng dẫn dịch

1. Thị trấn của chúng tôi rẻ hơn London

2. Trường của tôi lâu đời hơn các trường khác trong thị trấn của tôi

3. Phòng ngủ của bố mẹ tôi lớn hơn phòng ngủ của tôi

4. Thư viện ở trường tôi mới hơn thư viện thị trấn

5. Lớp mình học giỏi hơn các lớp khác ở trường

6. Leo tường nguy hiểm hơn bể bơi.

Trên đây là Giải Workbook unit 1 Towns and cities Language focus trang 15 chi tiết nhất. Xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Unit 1 lớp 6 Towns and Cities khác nhau được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.