Từ vựng tiếng Anh 6 Friends Plus Starter Unit

Nằm trong bộ tài liệu Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo theo từng Unit năm 2021 – 2022, tài liệu Từ vựng tiếng Anh Starter Unit lớp 6 bao gồm toàn bộ từ mới tiếng Anh, kèm theo phiên âm & định nghĩa giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập Từ vựng tiếng Anh 6 Friends Plus Starter Unit tại nhà hiệu quả.

* Xem thêm: Soạn Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus đầy đủ nhất

Từ vựng Phân loại/ Phiên âm Định nghĩa
1. capital (n) /ˈkæpɪtl/ thủ đô
2. continent (n) /ˈkɒntɪnənt/ châu lục
3. cover (n) /ˈkʌvə(r)/ bìa sách, vật che phủ
4. currency (n) /ˈkʌrənsi/ hệ thống tiền tệ
5. especially (adv) /ɪˈspeʃəli/ đặc biệt
6. ID card (n) /ˌaɪ ˈdiː kɑːd/ thẻ căn cước công dân, chứng minh thư
7. interested (adj) /ˈɪntrəstɪd/ quan tâm đến, thích thú với
8. nationality (n) /ˌnæʃəˈnæləti/ quốc tịch
9. photography (n) /fəˈtɒɡrəfi/ nhiếp ảnh
10. speaker (n) /ˈspiːkə(r)/ loa
11. tom yum (n) món tom yum
12. unpopular (adj) /ʌnˈpɒpjələ(r)/ không được nhiều người ưa chuộng
13. skateboarding (n) /ˈskeɪtbɔːdɪŋ/ trượt ván
13. papaya (n) /pəˈpaɪə/ quả đu đủ
14. continuous (adj) /kənˈtɪnjuəs/ tiếp tục, tiếp diễn
15. drawer (n) /drɔː(r)/ ngăn kéo
16. horrible (adj) /ˈhɒrəbl/ kinh khủng
17. interests (n) /ˈɪntrəst/ sở thích

Ngoài ra, mời bạn đoc tham khảo thêm tài liệu Starter Unit lớp 6 khác như:

  • Ngữ pháp Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus
  • Bài tập tiếng Anh lớp 6 Starter Unit có đáp án

Trên đây là toàn bộ Từ vựng tiếng Anh 6 Friends Plus Starter Unit đầy đủ nhất. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh lớp 6 tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện tập Ngữ pháp Tiếng AnhTừ vựng Tiếng Anh tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit. Chúc các em học sinh học tập hiệu quả!