Reading Animals Unit 3 Wild life Tiếng Anh 6 Friends plus

Giải tiếng Anh lớp 6 Friends plus unit 3 Vocabulary bao gồm đáp án các phần bài tập SGK tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo unit 3 Wild life trang 40.

THINK! Look at the animals in the box. Which animals do you think are ugly? Hãy nghĩ xem! Nhìn những động vật trong khung. Động vật nào em nghĩ xấu xí?

– eagle: đại bàng

– gorilla: khỉ đột

– frog: ếch

– spider: nhện

– bat: dơi

– crocodile: cá sấu

1. Check the meanings of the words in blue in sentences 1-3. Then read the text. Which sentences does the writer agree with?Kiểm tra nghĩa của những từ màu xanh trong câu 1-3. Sau đó đọc văn bản. Tác giả đồng tình với câu nào?

Đáp án

– protect (v): bảo vệ

– species (n): loài

– become extinct: trở nên tuyệt chủng/ bị tuyệt chủng

– danger (n): sự nguy hiểm

– help (n): sự giúp đỡ

The writer agrees with the sentences 1 and 3.

2. Read and listen to the text and write True or False. Đọc và nghe văn bản và viết Đúng hoặc Sai.

Đáp án

1. True

2. False

3. True

4. False

3. VOCABULARY PLUS Use a dictionary to check the meanings of the words in blue in the text.Từ vựng bổ sung. Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh trong văn bản.

Đáp án

beautiful: xinh đẹp

common: phổ biến

dull: chán ngắt

colourful: sặc sỡ, màu sắc

rare: quý hiếm

4. USE IT! Work in pairs. Do you know the names of any animals in danger? Do you think which ones are ugly and which ones are beautiful? Thực hành! Làm việc theo cặp. Em có biết tên của các động vật có nguy cơ tuyệt chủng không? Em nghĩ động vật nào xấu xí và động vật nào xinh đẹp?

Gợi ý

Some endangered animals I know are panda, Amur leopard, black rhino, Cross River gorilla, Hawksbill turtle, orangutan, saola. I think all of them are beautiful and cute, none of them are ugly.