Sách bài tập Tiếng Anh 6 Friends plus unit 3 Vocabulary trang 24

Giải Workbook tiếng Anh lớp 6 Friends plus unit 3 Wild life Vocabulary bao gồm đáp án các phần bài tập trang 24 SBT tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo.

1. Which animal is the odd one out? Con vật nào là khác những con còn lại?

Đáp án

1 – gorilla;

2 – giraffe

3 – fish

4 – frog

5 – rabbit

6 – ostrich

2. How many animals can you see? Write sentences with the given words.Bạn có thể nhìn thấy bao nhiêu con vật? Viết câu với các từ đã cho.

Đáp án

There are three elephants.

There are four crocodiles.

There are three frogs.

There are two eagles.

There are five butterflies.

There’s one giraffe.

There are two snakes.

There’s one scorpion.

3. Read the clues and write the animals.Đọc các gợi ý và viết các con vật.

Đáp án

1 – giraffe

2 – octopus

3 – camel

4 – scorpion

5 – elephant

6 – spider

4. Write the animals in the correct place. Then use your dictionary to write ten more animals.Viết các con vật vào đúng chỗ. Sau đó, sử dụng từ điển của bạn để viết thêm mười loài động vật.

Đáp án

– Big land animals

 • bear
 • gorilla
 • cow
 • elephant

– Underwater creatures

 • octopus
 • whale
 • dolphin
 • fish
 • bat
 • bee
 • butterfly
 • fly
 • eagle
 • parrot
 • pigeon
 • crow

Trên đây là Giải sách bài tập vocabulary unit 3 lớp 6 Wild life trang 24.