Giải Sách bài tập Unit 11 lớp 6 Global Success Our greener world

TaiLieuViet.vn xin giới thiệu đến các bạn Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 Global Success Unit 11: Our Greener World do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả học tập. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

A. Pronunciation SBT unit 11 lớp 6 Global Success

1. Read the following sentences. Pay attention to the bold parts.Đọc các câu sau, chú ý đến phần in đậm.

1. The 3Rs stand for reduce, reuse and recycle.

2. We have to write about the environment.

3. He’s coughing because it is dusty here.

4. They usually cycle to school.

5. You can plant trees and flowers in the garden.

2. Read the poem with correct rhythm. Pay attention to the bold parts. Đọc đúng nhịp bài thơ. Chú ý đến những phần in đậm.

Reduce, reuse, recycle

Recycle, recycle

Reduce, reuse , recycle

It’s simple simple

Just reduce the noise

And reuseold bottles

Recycle broken glass

It’s simple simple

B. Vocabulary & Grammar Unit 11 lớp 6

1. Solve the following crossword. Giải ô chữ sau.

Đáp án

1. air

2. reduce

3. noise

4. rubbish

5. bottles

6. water

7. recycle

8. reuse

2. Read each way for preventing pollution and match it with a suitable picture. Đọc từng cách ngăn chặn ô nhiễm và nối nó với bức hình phù hợp.

Đáp án

1 – f; 2 – h; 3 – c; 4 – g; 5 – e; 6 – a; 7 – d; 8 – b;

3. Write a / an or the. Viết a / an hoặc the.

Đáp án

4. a – a

5. an

4. Complete the following conversation by putting in the correct positive or negative forms of the verbs in brackets. Hoàn thành đoạn hội thoại sau bằng cách đặt các dạng khẳng định hoặc phủ định chính xác của động từ trong ngoặc.

Đáp án

1. take; 2. will save; 3. cycle; 4. will be; 5. cycle; 6. won’t produce;

7. aren’t; 8. will be; 9. plant; 10. won’t be; 11. don’t hurry; 12. will be;

5. Use the words to make a first conditional sentence. Make necessary changes and add some words. Sử dụng các từ để viết câu điều kiện loại I. Thay đổi và thêm một số từ nếu cần thiết.

Đáp án

1. If you burn rubbish, you will produce harmful smoke.

2. If you reuse these bottles, you will save a lot of money.

3. If students use recycled paper, they will save a lot of trees.

4. If students plant trees in the schoolyard, their school will be a greener place.

5. If there is a rubbish bin in every class, the classroom will be cleaner.

C. Speaking unit 11 sách bài tập tiếng Anh 6 Global Success

1. Use the given words and phrases below to make a conversation between two friends. Make necessary changes and add some words. Sử dụng các từ để viết câu để tạo thành cuộc hội thoại. Thay đổi và thêm một số từ nếu cần thiết.

Đáp án

Mai: Are you watering flowers, Phong?

Phong: Yes, I am.

Mai: Don’t water flowers at noon.

Phong: Why?

Mai: If you water plants at noon, they will die.

Phong: Thank you. I don’t know about that.

2. Choose a – e to complete the following conversation between a girl (Ly) and her younger brother (Vinh). Practise the conversation. Chọn a – e để hoàn thành hội thoại sau giữa một cô gái (Ly) với em trai cô ấy (Vinh).

Đáp án

1 – e; 2 – d; 3 – a; 4 – c; 5 – b;

3. Work with a partner. You look at the following pictures and your partner looks at the pictures on page 39. Ask and answer about the similarities and differences between the two pictures. You can use the suggested language in the box.Làm việc với người bạn. Em nhìn vào các bức hình bên dưới và bạn của em nhìn vào những bức hình trang 39. Hỏi và trả lời về điểm giống nhau và khác nhau của 2 bức hình. Em có thể dùng gợi ý trong hộp.

Gợi ý

A:  In my picture, a girl is throwing rubbish into the right bin.

B: In my picture, a girl is throwing rubbish in the street.

D. Reading sbt tiếng Anh 6 unit 11 Our greener world

1. Choose the correct word marked A, B, or C to fill each blank in the following passage.Chọn từ đúng được đánh dấu A, B hoặc C để điền vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau.

Đáp án

1. A; 2. C; 3. C; 4. A; 5. B; 6. A; 7. B; 8. C

2. Read the passage and do the exercises. Đọc đoạn văn và làm các bài tập.

a. Match the words in A with their meanings in B.Nối các từ ở cột A với ý nghĩa ở cột B.

1 – c; 2 – d; 3 – b; 4 – e; 5 – a;

b. The passage has three paragraphs 1 – 3. Match them with the headings a – c. Bài đọc có 3 đoạn văn 1-3. Hãy nối chúng với các tiêu đề a – c.

Đáp án

1 – b

2 – c

3 – a

c. Reorder the following pictures to make a recycling process. Sắp xếp lại các bức tranh sau để được quá trình tái chế đúng.

Đáp án

1. b; 2. d; 3. c; 4. e; 5. a;

E. Writing sbt unit 11 Our greener world lớp 6

1. Make sentences using the words and phrases below to help you. Đặt câu sử dụng các từ/ cụm từ dưới đây để giúp em.

Đáp án

1. Pack your lunch in a lunch box instead of a plastic bag.

2. Use your own bag when you go shopping.

3. Turn off the lights when you don’t use them.

4. Donate your old clothes or exchange them with your friends.

5. Turn off the tap when you are brushing your teeth.

2. Complete the network with ideas to make your classroom a greener one. The first one has been done as an example. Hoàn thiện sơ đồ với các ý tưởng để làm cho lớp học của bạn trở nên xanh hơn. Cái đầu tiên đã được thực hiện như một ví dụ.

A greener classroom

3. You and your friends in class want to make your classroom a greener place. Write a paragraph to tell what you can do. Use the ideas you have in 2. Bạn và các bạn trong lớp muốn biến lớp học của mình trở thành một nơi xanh hơn. Viết một đoạn văn để nói những gì bạn có thể làm. Sử dụng những ý tưởng bạn có trong 2

Trên đây là Giải bài tập SBT tiếng Anh Unit 11 lớp 6 Global Success Our Greener World. Bên cạnh đó, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.

  • Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 10: Our Houses in the Future
  • Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 12: Robots
  • Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 6
  • Đề cương ôn thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6
  • Bài tập đọc hiểu Tiếng Anh lớp 6