Tiếng Anh 6 Unit 11 Looking back trang 56

Giải SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Looking back nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit năm 2022 – 2023 do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh Unit 11 lớp 6 Our greener world Looking back bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 – 4 trang 56 SGK tiếng Anh 6 Unit 11 Our greener world.

1. Add more words to the word webs below. Thêm nhiều từ hơn vào web từ bên dưới.

Đáp án

Reduce: plastic bottles; clothes; paper

Reuse: paper; clothes; bag;

Recycle: paper;

2. Write a / an or the. Điền a, an hoặc the.

Đáp án

1 – a

2 – an

3 – The

4 – The

5 – a – an

Hướng dẫn dịch

1 – Nếu tôi nhìn thấy một con chó, tôi sẽ bỏ chạy.

2 – Thị trấn của bạn có một phòng trưng bày nghệ thuật không?

3 – Đêm nay trăng sáng.

4 – Có một ngôi đền lớn trong thị trấn. Ngôi đền rất cổ.

5 – Mẹ bạn có phải là giáo viên không?  – Không. Mẹ mình là một nghệ sĩ.

3. Write the correct form of each verb in brackets. Viết dạng đúng của mỗi động từ trong ngoặc.

Đáp án

1 – build/ will be

2 – will save/ reuse

3 – grow/ will be

4 – don’t have/ will be

5 – are/ will be

4. Combine each pair of sentences below to make a first conditional sentence. Kết hợp từng cặp câu dưới đây để tạo thành câu điều kiện loại 1.

Đáp án

1. If we walk or cycle, we will be healthy.

2. If we use the car all the time, we will make the air dirty.

3. If you reuse paper, you will save trees.

4. If you make noise, you sister won’t sleep.

5. If I see a used bottle on the road, I will put it in the bin.