Soạn giải SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Skills 2 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit năm 2022 – 2023 do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh Unit 10 lớp 6 Our houses in the future Skills 2 bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 – 5 trang 45 SGK tiếng Anh 6 Kết nối tri thức Unit 10 Our houses in the future.

Tham khảo thêm: Soạn Unit 10 lớp 6 Our houses in the future đầy đủ nhất

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

– get their the details or ideas of their future house

2. Objectives:

– Vocabulary: related to the topic “Our houses in the future”

– Grammar: Will structure and Might structure

II. Soạn giải Skills 2 tiếng Anh Unit 10 lớp 6 Our houses in the future

Listening – Kỹ năng nghe

1. Listen to Nick and Linda talking about their dream houses. Which house would each prefer? Write their names under the correct pictures. Hãy nghe Nick và Linda nói về ngôi nhà mơ ước của họ. Mỗi người thích ngôi nhà nào hơn? Viết tên của họ dưới các hình ảnh chính xác.

Click để nghe

Đáp án

– Nick – picture a

– Linda – picture c

2. Listen to the conversation again. What is important to Nick? Tick the columns.Nghe lại đoạn hội thoại. Điều gì là quan trọng đối với Nick? Đánh dấu vào các cột.

Click để nghe

Đáp án

Linda

Nick

1. park view

2. city view

3. sea view

4. swimming pool

5. garden

V

V

V

V

V

3. Listen again and answer the questions about their dream houses.Nghe lại và trả lời các câu hỏi về ngôi nhà mơ ước của họ.

Click để nghe

Đáp án

1. She has a big villa.

2. Her house/It’s by the sea.

3. There’s a swimming pool and a garden around her house.

4. He has a flat.

5. It’s in the city.

Nội dung bài nghe

Linda: Really? What’s it like?

Nick: It’s a beautiful flat in the city. It has a park view in front and a city view at the back.

Linda: Oh, sounds great!

Nick: It has a super smart TV. I can watch films from other planets.

Linda: That sounds great, too. But I think it’ll be….

Hướng dẫn dịch

Nick: Bạn có thể kể cho tôi nghe về ngôi nhà mơ ước của bạn được không, Linda?

Linda: À, đó là một biệt thự lớn bên biển. Phòng có tầm nhìn ra biển. Nó có một hồ bơi và một khu vườn.

Nick: Những ngôi nhà mơ ước của tôi thì khác.

Linda: Thật không? Nó như thế nào?

Nick: Đó là một căn hộ đẹp trong thành phố. Nó có tầm nhìn ra công viên ở phía trước và tầm nhìn ra thành phố ở phía sau.

Linda: Ồ, nghe hay quá!

Nick: Nó có một chiếc TV siêu thông minh. Tôi có thể xem phim từ hành tinh khác.

Linda: Nghe cũng hay đấy. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ là …

Writing – Kỹ năng viết

4. Work in pairs. Discuss your dream house, and fill the table.Làm việc theo cặp. Thảo luận về ngôi nhà mơ ước của bạn và điền vào bảng.

Hướng dẫn dịch

Kiểu nhà

Vị trí

Số lượng phòng

Các thiết bị trong nhà

5. Use the information in 4 to write a paragraph of about 50 words about your dream house. Sử dụng thông tin trong 4 để viết một đoạn văn khoảng 50 từ về ngôi nhà mơ ước của bạn.

Example:

My dream house is a big palace. It is in the mountains….

Xem thêm nhiều bài viết mẫu tại:

  • Write about your dream house
  • TOP 12 Đoạn văn tả ngôi nhà mơ ước bằng tiếng Anh

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our houses in the future Skills 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.