Tiếng Anh 6 Unit 11 Project trang 57

Soạn giải SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Project nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit năm 2022 – 2023 do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh Unit 11 lớp 6 Our greener world Project bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh trang 57 SGK tiếng Anh 6 Unit 11 Project Our greener world.

IDEAS ABOUT REUSING OLD THINGS

1. What can you see in each picture? Bạn có thể nhìn thấy gì trong mỗi bức tranh?

What did people use to make the things in the pictures? Người ta đã sử dụng gì để làm ra những thứ trong tranh?

2. Now work in pairs or in groups to complete the project. Bây giờ làm việc theo cặp hoặc theo nhóm để hoàn thành dự án.

– Choose a used object (a bottle, a sheet of paper, etc.). Chọn một đồ vật đã sử dụng (một cái chai, một tờ giấy, v.v.).

– Make something new from it and decorate it. Làm một cái gì đó mới từ nó và trang trí nó.

– Bring it to class. Mang đến lớp.

– Do a “show and tell” about it. Làm một “chương trình và kể” về nó.

3. Listen to other presentations and decide which is the best.Nghe các bài thuyết trình khác và quyết định cái nào là hay nhất.

Gợi ý

1 –

These pictures are products used recycled items.

– In the first picture, I can see a beautiful bookcase with many pens inside.

– In the second picture, I can see small trees inside coconut shells.

– In the third picture, I can see beautiful flower vases made from tins.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world Project trang 57. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.