Skills 1 unit 1 lớp 6 My new school trang 12 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 Global Success theo Unit mới năm 2023 – 2024 mới nhất do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 unit 1 my new school Skills 1 liên quan đến hai kỹ năng đọc và nói giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– read and talk about school activities, subjects, and what Ss do at school.

2. Objectives:

– Vocabulary: boarding, surrounded, international, creative

– Structures: The present simple tense.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Skills 1

Reading – Kỹ năng đọc

Sunrise is a boarding school in Sydney. Students study and live there. About 1,200 boys and girls go to Sunrise. It has students from all over Australia. They study subjects like maths, science and English.

An Son is a lower secondary school in Bac Giang. It has only 8 classes. There are mountains and green fields around the school. There is a computer room and a library. There is also a school garden and a playground

Dream is an international school. Here students learn English with English-speaking teachers. In the afternoon, they join many interesting clubs. They play sports and games. Some students do paintings in the art club.

1. Look at the pictures and quickly read the passage. Match 1-3 with A-C. Nhìn vào các bức tranh và đọc nhanh bài đọc. Nối 1-3 với A-C.

Đáp án

1 – C; 2 – A; 3 – B;

Hướng dẫn dịch

1 – C: Sunrise – 1 trường nội trú tại Sydney

2 – A: An Sơn – 1 trường tại Bắc Giang

3 – B: Dream – 1 trường quốc tế

2. Read the passages again and complete these sentences.Đọc lại bài và hoàn thành những câu sau.

1. Students live and study in a________ school. They only go home at weekends.

2. Sunrise is a schoo in _________.

3. There are ________ around An Son School.

4 . _________has an art club.

5. At Dream School, students learn English with __________.

Đáp án

1 – boarding

2 – Sydney

3 – mountains

4 – Dream

2 – Sunrise là một trường học ở Sydney.

3 – Xung quanh trường An Sơn có các ngọn núi.

4 – Trường học Dream có một câu lạc bộ nghệ thuật.

5 – Tại trường Dream, học sinh học tiếng Anh với giáo viên nói tiếng Anh.

3. Answer the questions. Trả lời những câu hỏi.

1. Which school is a boarding school?

2. Where is An Son School?

3. Is there a school garden in An Son school?

4. What do Dream School students do in the afternoon?

Đáp án

1 – Sunrise is (a boarding school.)

2 – It’s in Bac Giang.

3 – Yes, it is.

4 – They play sports and games. Some students do paintings in the art club.

Hướng dẫn dịch đoạn văn

Sunrise là một trường nội trú ở Sydney. Học sinh học tập và sống ở đây. Khoảng 1.200 bạn nam và nữ đến Sunrise. Trường học có học sinh từ khắp nước Úc. Họ học các môn như toán, khoa học và tiếng Anh.

An Sơn là một trường trung học cơ sở ở Bắc Giang. Nó chỉ có 8 lớp học. Xung quanh trường có núi và cánh đồng xanh. Có một phòng máy tính và một thư viện. Ngoài ra còn có vườn trường và sân chơi

Dream là một trường học quốc tế. Tại đây học sinh được học tiếng Anh với giáo viên nói tiếng Anh. Vào buổi chiều, họ tham gia nhiều câu lạc bộ thú vị. Họ chơi thể thao và trò chơi. Một số học sinh vẽ tranh trong câu lạc bộ mỹ thuật.

Speaking – Kỹ năng nói

4. Which school in 1 would you like to go to? Why/ Why not? Complete the table.Em muốn học trường nào ở bài tập 1? Tại sao? Tại sao không? Hoàn thành bảng.

Name of school

(Tên trường)

Reasons you like it

(Lý do em yêu thích)

Reasons you don’t like it

(Lý do em không thích)

Gợi ý

Name of school

Reasons you like it

Reasons you don’t like it

Sunrise

I can practise English with many students from all over Australia.

I only come back home at weekends.

An Son

It is in beautiful place, so it has a good view.

It is quite small and very remote, so it isn’t convenient to travel.

Dream

I can learn English with English-speaking teachers and join many interesting clubs.

It’s an international school, so it may be expensive.

Then discuss your choice with a friend. Sau đó thảo luận lựa chọn của em với bạn.

Gợi ý 1

A: Which school would you like to go to?

B: I’d like to go to Sunrise School.

A: Why?

B: Because I’d like to learn with students from all over Australia.

Hướng dẫn dịch

A: Bạn muốn học trường nào?

B: Tôi muốn đến trường Sunrise.

Đ: Tại sao?

B: Bởi vì tôi muốn học với sinh viên trên khắp nước Úc.

Gợi ý 2

A: Which school would you like to go to?

B:  I’d like to go to An Son School.

A: Why?

B: Because An Son is in beautiful place, so it has a good view.

Hướng dẫn dịch

A: Bạn muốn học trường nào?

B: Tôi muốn học ở trường An Sơn.

Đ: Tại sao?

B: Bởi vì An Sơn ở vị trí đẹp nên có tầm nhìn tốt.

Gợi ý 3

A: Which school would you like to go to?

B: I’d like to go to Dream School.

A: Why?

B: Because I can learn English with English-speaking teachers and join many interesting clubs.

Hướng dẫn dịch

A: Bạn muốn học trường nào?

B: Tôi muốn đến ngôi trường mơ ước/ Dream.

Đ: Tại sao?

B: Bởi vì tôi có thể học tiếng Anh với giáo viên nói tiếng Anh và tham gia nhiều câu lạc bộ thú vị.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 1 My new school Skills 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.