Bài tập tiếng Anh lớp 6 Starter Unit có đáp án

Nằm trong bộ bài tập tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo theo từng Unit, Bài tập tiếng Anh 6 Starter Unit có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập Từ vựng – Ngữ pháp trọng tâm trong Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus hiệu quả.

Bài tập tiếng Anh 6 do TaiLieuViet.vn tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

I/ Complete the sentence with Am/ Is/ Are.

1.Hue ____ in Vietnam.

2. My mother _____ 40 years old.

3. I _____not good at sports.

4. Elephants _____ wild animals.

5. They ____ very well.

II/ Choose the word that differ from the other three in the position of primary stress. 

1. a. English b. Vietnamese c. China d. Thailand
2. a. interested b. shopping c. skateboarding d. deliver
3. a. arrive b. question c. begin d. machine
4. a. final b. hobby c. happen d. alive
5. a. about b. answer c. under d. college

III/ Choose the correct answer. 

1. Is his name is Pett ____ Peter?

A. and

B. or

C. but

2. Khanh Vy speaks English, Japanese ______ Chinese.

A. and

B. or

C. but

3. I_____ a laptop.

A. do

B. ‘s got

C. ‘ve got

4. I don’t have a laptop, ______ I have an ipad.

A. and

B. but

C. or

5. I am 12 years old _____ I am from Thai Binh.

A. and

B. but

C. or

ĐÁP ÁN

I/ Complete the sentence with Am/ Is/ Are.

4. Elephants ___are__ wild animals.

5. They __are__ very well.

II/ Choose the word that differ from the other three in the position of primary stress.

1 – b; 2 – d; 3 – b; 4 – d; 5 – a;

III/ Choose the correct answer.

1 – B; 2 – A; 3 – C; 4 – B; 5 – A;

Trên đây là Bài tập Starter Unit tiếng Anh Friends Plus 6 có đáp án. Ngoài ra, TaiLieuViet.vn đã đăng tải bộ tài liệu tiếng Anh Starter Unit lớp 6 khác nhau như:

Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus

Từ vựng Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus

Ngữ pháp Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus