Bài tập tiếng Anh 6 Starter Unit có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh 6 Friends Plus theo từng Unit năm 2023 – 2024 do TaiLieuViet.vn đăng tải. Tài liệu Bài tập tiếng Anh Chân trời sáng tạo Starter Unit có đáp án được biên tập dưới nhiều dạng bài tập tiếng Anh 6 thường gặp giúp các em ôn luyện kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Bài tập tiếng Anh 6 do TaiLieuViet.vn tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

1. Bài tập tiếng Anh 6 unit Starter

I. Choose the correct answer.

1. Linh is carrying a heavy box. Please help _______!

a. her

b. me

c. it

2. This a BTS’s poster. Do you want to see _____?

a. them

b. it

c. its

3. They are going to the zoo. Come with ________

a. him

b. her

c. them

4. I’ve got your book. I can give it to ____ tomorrow.

a. us

b. me

c. you

5. I don’t know that new boy. Do you know ________?

a. her

b. him

c. it

II. Complete the table.

Country Nationality
1. Japan ___________
2. Egypt ___________
3. India ___________
4. Vietnam ___________
5. Italy ___________

III. Choose the correct answer. 

1. (Who/ What)’s your Math teacher?

2. (Where/ What)’s your address?

3. (Where/ What)’s your job?

4. (Where/ Who)’s my calculator?

5. (Who/ What)’s is the colour of Japan’s flag?

IV. Choose the correct answer.

4. ______ Mr. Nam a teacher? (Am / Is / Are)

5. Her name ______ Anna. (am / is / are)

6. _____ this your ruler? (Am / Is / Are)

2. Đáp án bài tập Unit Starter lớp 6

I. Choose the correct answer.

1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – c; 5 – b;

II. Complete the table.

Country Nationality
1. Japan _____Japanese______
2. Egypt ____Egytian_______
3. India ______Indian_____
4. Vietnam _____Vietnamese______
5. Italy _____Italian______

III. Choose the correct answer.

1. (Who/ What)’s your Math teacher?

2. (Where/ What)’s your address?

3. (Where/ What)’s your job?

4. (Where/ Who)’s my calculator?

5. (Who/ What)’s is the colour of Japan’s flag?

IV. Choose the correct answer.

1. We ___are__ in the yard. (am / is / are)

2. Those schools ___is not___ big. They are small. (am not / is not / are not)

3. What ___is___ your name? (am / is / are)

4. ___Is___ Mr. Nam a teacher? (Am / Is / Are)

5. Her name ____is__ Anna. (am / is / are)

6. ___Is__ this your ruler? (Am / Is / Are)

Trên đây là Bài tập Starter Unit tiếng Anh Friends Plus lớp 6 có đáp án. Ngoài ra, TaiLieuViet.vn đã đăng tải bộ tài liệu tiếng Anh Chân trời sáng tạo Starter Unit lớp 6 khác nhau như:

  • Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus
  • Từ vựng Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus
  • Ngữ pháp Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus