Bài tập Starter Unit lớp 6 Online

Nằm trong bộ Bài tập tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo theo từng Unit năm 2022 – 2023, Bài tập Friends plus 6 Starter Unit có đáp án được biên tập bám sát nội dung Từ vựng – Ngữ pháp SGK tiếng Anh 6 CTST giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức hiệu quả.

Tham khảo thêm: Hướng dẫn học Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus

 • Choose the correct answer to complete the sentence.
 • 1. I am 12 years old _____ I am from Thai Binh.
 • 2. I don’t have a laptop, ______ I have an ipad.
 • 3. I don’t know that new boy. Do you know ________?
 • 4. I’ve got your book. I can give it to ____ tomorrow.
 • 5. Linh is carrying a heavy box. Please help _______
 • 6. This a BTS’s poster. Do you want to see _____?
 • 7. They are going to the zoo. Come with ________
 • 8. I_____ a laptop.
 • 9. Khanh Vy speaks English, Japanese ______ Chinese.
 • 10. Is his name is Pett ____ Peter?
 • Choose the word that differ from the other three in the position of primary stress.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại