Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Towns and Cities Writing trang 21

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 6 Friends Plus theo từng lesson, giải bài tập Writing tiếng Anh Unit 1 lớp 6 Towns and Cities bộ Chân trời sáng tạo bao gồm đáp án các phần bài tập luyện kỹ năng viết tiếng Anh lớp 6 về chủ đề: A description of a town or city.

THINK! Check the meanings of the words in the box. Which has your town or city got? Hãy nghĩ xem! Kiểm tra nghĩa của các từ trong khung. Thị trấn hay thành phố của em có cái nào?

buildings a zoo amusement parks shopping malls factories

Gợi ý

– buildings (n): các toà nhà

– a zoo (n): sở thú

– amusement parks (n): công viên giải trí

– shopping malls (n): trung tâm mua sắm

– factories (n): nhà máy

1. Read the description of Ho Chi Minh City. Which words in the THINK! exercise are in the text?Đọc đoạn văn tả Thành phố Hồ Chí Minh. Những từ nào trong phần THINK – SUY NGHĨ! bài tập có trong văn bản?

Hồ Chí Minh City is in the south of Việt Nam. It’s got a population of about 9,000,000 in 2019. It’s very modern and the people are really friendly. There are many good amusement parks, shopping malls and buildings here. Vũng Tàu, Phan Thiết and Đà Lạt are some quite nice places not far from Hồ Chí Minh City. I sometimes visit these cities for holidays, but Hồ Chí Minh City is more interesting.

Đáp án

buildings, amusement parks, shopping malls

2. Complete the Key Phrase with words from the text.Hoàn thành Mục Key Phrase – Cụm từ quan trọng với các từ trong đoạn bản.

KEY PHRASES

Describing a town or city

1. It’s in the north /…………../ west/east/ centre of………….. .

2. It’s got a population of about………….. .

3. It’s very ………. and the people are. ………….. .

4. There are………….. and……………….. .

5. I…………………..but…………………………….. .

Đáp án

1 – South/ Viet Nam

2 – 9,000,000

3 – modern – really friendly

4 – many good amusement parks, shopping malls – buildings

5 – some times visit Vung Tau, Phan Thiet and Da Lat,…-  Ho Chi Minh City is more interesting

3. Look at the phrases in blue in the text. Then underline the correct words. Nhìn vào các cụm từ in xanh trong văn bản. Sau đó gạch chân những từ đúng.

1. When an adjective and a noun are together, the adjective is before / after the noun.

2. We use really, very and quite before / after an adjective.

Đáp án

1 – before

2 – Chúng ta sử dụng “really”, “very” và “quite” trước tính từ.

4. Compound sentences.Câu ghép.

Look at the underlined sentences in the text. Then circle the correct words. Nhìn vào các câu được gạch chân trong văn bản. Sau đó khoanh tròn các từ đúng.

Đáp án

1 – similar

2 – opposite

Now order the words to make sentences.Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh.

3 – Hoi An Town is an old town, and it’s got a population of about 152,160.

4 – Mr Nam sometimes stays in Ha Noi, but he lives in Ho Chi Minh.

Trên đây là Giải tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo Unit 1 Towns and Cities – Writing. TaiLieuViet.vn hy vọng rằng tài liệu giải SGK tiếng Anh lớp 6 trên đây sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả.