Với giải 3 trang 33 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 4 Writing giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 4 Writing

3 (trang 33 SBT Tiếng Anh 10): You saw this job advert for a volunteer at the local food bank and want to apply. Write an application letter for this position (120-150 words).(Bạn đã thấy quảng cáo tuyển dụng này cho một tình nguyện viên tại ngân hàng thực phẩm địa phương và muốn nộp đơn. Viết một lá thư ứng tuyển cho vị trí này (120-150 từ).)

SBT Tiếng Anh 10 trang 32, 33 Unit 4 Writing | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Gợi ý:

Dear Sir or Madam

I am writing to apply for a volunteer position at the local food bank. I saw your advert in the local newspaper last Monday and I would like to volunteer to help.

I am young and energetic, and I am always interested in voluntary activities to help the community. My summer holiday starts next week, so I will be free all afternoons and ready to help any time if I am chosen. I am available for an interview on any weekday afternoons or at weekends. If my application is successful, I can start work immediately.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Hoang Bao Anh

Hướng dẫn dịch:

Kính gửi ông hoặc bà

Tôi đang viết thư để ứng tuyển vào vị trí tình nguyện viên tại ngân hàng thực phẩm địa phương. Tôi đã thấy quảng cáo của bạn trên tờ báo địa phương vào thứ Hai tuần trước và tôi muốn tình nguyện giúp đỡ.

Tôi còn trẻ, năng động và luôn quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng. Kỳ nghỉ hè của tôi bắt đầu vào tuần sau, vì vậy tôi sẽ rảnh rỗi vào tất cả các buổi chiều và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào nếu tôi được chọn. Tôi sẵn sàng phỏng vấn vào bất kỳ buổi chiều các ngày trong tuần hoặc vào cuối tuần. Nếu đơn đăng ký của tôi thành công, tôi có thể bắt đầu công việc ngay lập tức.

Tôi mong muốn được nghe từ bạn.

Trân trọng,

Hoàng Bảo Anh

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 32-33 SBT Tiếng Anh 10): Use the words and phrases and add some words where necessary to make meaningful sentences. (Sử dụng các từ và cụm từ và thêm một số từ nếu cần để tạo thành câu có nghĩa.)…

2 (trang 33 SBT Tiếng Anh 10): Rearrange the following jumbled sentences to make a complete application letter for a volunteer job (Sắp xếp lại các câu lộn xộn sau để tạo thành một lá đơn xin tình nguyện hoàn chỉnh)….