Với giải Unit 7 Getting started lớp 10 trang 76, 77 Tiếng Anh 10 Global Success chi tiết trong Unit 7: Viet Nam and international organisations giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 10 Unit 7: Viet Nam and international organisations Global Success

Viet Nam and International organisations

Bài 1 trang 76 sgk Tiếng anh 10: Listen and read.

(Nghe và đọc.)

DO YOU KNOW…?

A. The United Nations (UN) was created in 1945. It is an organisation of most of the world’s countries. Its main goal is world peace. It also works to reduce poverty and improve people’s lives in other ways. Viet Nam joined the organisation in 1977. Since then, our country has become more active and has participated in many UN activities including peacekeeping.

B. UNICEF was formed in 1946. It works in over 190 countries to help improve health and education of children. It particularly aims to support the most disadvantaged children all over the world. UNICEF’s aim in Viet Nam is to protect children and make sure they are healthy, educated and safe from harm.

C. UNDP was formed in 1965 as part of the UN. It provides technical support, expert advice and training to help people in developing countries have a better life. In Viet Nam, UNDP works closely with the government to reduce poverty and improve people’s lives.

D. The WTO was formed in 1995. It is the world’s largest international economic organisation. Viet Nam became a WTO member in 2007. Since then, our economy has achieved a high growth level. Viet Nam has also become more attractive to foreign investors.Unit 7 Getting started lớp 10 trang 76, 77 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

A. Liên hợp quốc (UN) được thành lập vào năm 1945. Đây là một tổ chức của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Mục tiêu chính của nó là hòa bình thế giới. Mặt khác nó cũng hoạt động để giảm nghèo và cải thiện cuộc sống của người dân. Việt Nam gia nhập tổ chức năm 1977. Kể từ đó, nước ta ngày càng năng động hơn và tham gia nhiều hoạt động của Liên hợp quốc trong đó có hoạt động gìn giữ hòa bình.

B. UNICEF được thành lập vào năm 1946. Tổ chức này hoạt động tại hơn 190 quốc gia để giúp cải thiện sức khỏe và giáo dục cho trẻ em. Nó đặc biệt nhằm hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhất trên toàn thế giới. Mục tiêu của UNICEF tại Việt Nam là bảo vệ trẻ em và đảm bảo chúng được khỏe mạnh, được giáo dục và an toàn không bị tổn hại.

C. UNDP được thành lập năm 1965 với tư cách là một bộ phận của Liên hợp quốc. Nó cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chuyên gia và đào tạo để giúp người dân ở các nước đang phát triển có cuộc sống tốt hơn. Tại Việt Nam, UNDP phối hợp chặt chẽ với Chính phủ để xóa đói giảm nghèo và cải thiện đời sống của người dân.

D. WTO được thành lập năm 1995. Đây là tổ chức kinh tế quốc tế lớn nhất thế giới. Việt Nam trở thành thành viên WTO năm 2007. Từ đó đến nay, nền kinh tế nước ta đã đạt được mức tăng trưởng cao. Việt Nam cũng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Bài 2 trang 77 sgk Tiếng anh 10: Read the text again and choose the correct answers.

(Đọc lại bài đọc và chọn câu trả lời đúng.)

1. Which organisation was formed in 1945?

A. The UN

B. UNICEF

C. The WTO

2. Which organisation aims to help improve children’s health and education?

A. UNDP

B. UNICEF

C. The WTO

3. Which of the following is the largest international economic organisation?

A. The UN

B. UNDP

C. The WTO

 

Trả lời:

1. A

2. B

3. C

1. Which organisation was formed in 1945?

(Tổ chức nào được thành lập năm 1945?)

Thông tin: The United Nations (UN) was created in 1945.

(Liên hợp quốc (UN) được thành lập vào năm 1945.)

2. Which organisation aims to help improve children’s health and education?

(Tổ chức nào nhằm mục đích giúp cải thiện sức khỏe và giáo dục của trẻ em?)

Thông tin: UNICEF was formed in 1946. It works in over 190 countries to help improve health and education of children.

(UNICEF được thành lập vào năm 1946. Tổ chức này hoạt động tại hơn 190 quốc gia để giúp cải thiện sức khỏe và giáo dục cho trẻ em.)

3. Which of the following is the largest international economic organisation?

(Tổ chức kinh tế quốc tế nào sau đây là tổ chức kinh tế quốc tế lớn nhất?)

Thông tin: WTO được thành lập năm 1995. Đây là tổ chức kinh tế quốc tế lớn nhất thế giới.

(WTO được thành lập năm 1995. Đây là tổ chức kinh tế quốc tế lớn nhất thế giới.)

Bài 3 trang 77 sgk Tiếng anh 10: Find words in the texts (A, B, C, or D) that mean the following.

(Tìm từ trong đoạn văn (A, B, C, hoặc D) mà có nghĩa như sau.)

1. _________

helping stop people fighting (A)

2. _________

damage or injury (B)

3. _________

having great knowledge (C)

4. _________

people or organisations that invest money (D)

Trả lời:

1. peacekeeping

helping stop people fighting (A)

(giúp ngăn chặn mọi người đánh đấu nhau)

2. disadvantaged

damage or injury (B)

(thiệt hại hoặc thương tích)

3. expert

having great knowledge (C)

(có kiến thức tuyệt vời)

4. investors

people or organisations that invest money (D)

(những người hoặc tổ chức đầu tư tiền)

Bài 4 trang 77 sgk Tiếng anh 10: Complete the sentences with the words / phrases from 1.

(Hoàn thành các câu với các từ / cụm từ từ bài 1.)

1. Since joining the UN, Viet Nam has become ________ and has participated in many UN activities including peacekeeping.

2. UNICEF particularly aims to support ________ children all over the world.

3. UNDP helps people in developing countries have a ________ life.

4. The WTO is the world’s ________ international economic organisation.

5. Viet Nam has also become _________ to foreign investors.

 

Phương pháp giải:

active (adj): năng động

disadvantaged (adj): thiệt thòi, có hoàn cảnh khó khăn

better (adj): tốt hơn

largest (adj): lớn nhất

attractive (adj): thu hút, hấp dẫn

 

Trả lời:

1. active

2. disadvantaged

3. better

4. largest

5. attractive

1. Since joining the UN, Viet Nam has become active and has participated in many UN activities including peacekeeping.

(Kể từ khi gia nhập LHQ, Việt Nam đã trở nên năng động và tham gia nhiều hoạt động của LHQ trong đó có hoạt động gìn giữ hòa bình.)

2. UNICEF particularly aims to support disadvantaged children all over the world.

(UNICEF đặc biệt hướng tới hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên toàn thế giới.)

3. UNDP helps people in developing countries have a better life.

(UNDP giúp người dân ở các nước đang phát triển có cuộc sống tốt hơn.)

4. The WTO is the world’s largest international economic organisation.

(WTO là tổ chức kinh tế quốc tế lớn nhất thế giới.)

5. Viet Nam has also become attractive to foreign investors.

(Việt Nam cũng trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Từ vựng Unit 7 Tiếng Anh lớp 10

Unit 7 Language lớp 10 trang 77, 78

Unit 7 Reading lớp 10 trang 79, 80

Unit 7 Speaking lớp 10 trang 80, 81

Unit 7 Listening lớp 10 trang 81, 82

Unit 7 Writing lớp 10 trang 82

Unit 7 Communication and Culture / CLIL lớp 10 trang 83, 84

Unit 7 Looking back lớp 10 trang 84, 85

Unit 7 Project lớp 10 trang 85

  • Xem thêm các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

    Unit 6: Gender Equality

    Unit 7: Viet Nam and international organisations

    Unit 8: New ways to learn

    Review 3

  • Unit 9: Protecting the environment