Với giải trang 34 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 5 Pronunciation giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 5 Pronunciation

(trang 34 SBT Tiếng Anh 10):Choose the correct letter (A, B, C or D) to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress (Chọn chữ cái đúng (A, B, C hoặc D) để chỉ ra từ khác với ba từ còn lại ở vị trí của trọng âm chính)

SBT Tiếng Anh 10 trang 34 Unit 5 Pronunciation | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. A

2. C

3. B

4. B

5. A

6. D

7. A

8. C