Với giải 2 trang 11-12 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 2 Grammar giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 2 Grammar

2 (trang 11-12 SBT Tiếng Anh 10): There is a mistake in each sentence. Find and correct it. (Có một sai lầm trong mỗi câu. Tìm và sửa nó.)

1. A new school is going to be build in the neighbourhood next year.

2. This kind of bird is only founded in remote places in Scotland.

3. The wildlife park is visit each day by hundreds of people.

4. People should avoid using products which make from plastic.

5. Students are instruct on how to recycle the used items in their homes.

6. Look at those black clouds. It will rain.

7. A: Why are you wearing your best suit?

B: I will have an interview this afternoon.

8. Animals should not be use for the benefits of human beings.

Đáp án:

1. build – sửa lại: built

2. founded – sửa lại: found

3. visit – sửa lại: visited

4. make – sửa lại: are made

5. instruct – sửa lại: instructed

6. will – sửa lại: is going to

7. will – sửa lại: am going to

8. use – sửa lại: used

Hướng dẫn dịch:

1. Một trường học mới sẽ được xây dựng trong khu phố vào năm tới.

2. Loại chim này chỉ có ở những nơi xa xôi ở Scotland.

3. Công viên động vật hoang dã được hàng trăm người đến thăm mỗi ngày.

4. Mọi người nên tránh sử dụng các sản phẩm được làm từ nhựa.

5. Học sinh được hướng dẫn cách tái chế các vật dụng đã qua sử dụng trong nhà của mình.

6. Hãy nhìn những đám mây đen đó. Nó sắp mưa.

7. A: Tại sao bạn lại mặc bộ đồ đẹp nhất của mình?

B: Tôi sẽ có một cuộc phỏng vấn vào chiều nay.

8. Động vật không được sử dụng vì lợi ích của con người.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 11 SBT Tiếng Anh 10): Complete the sentences with the correct form of “will” or “be going to” (Hoàn thành các câu với dạng đúng của “will” hoặc “be going to”)….

3 (trang 12 SBT Tiếng Anh 10): Choose the best answers to complete the sentences (Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu)…..