Với giải 3 trang 50 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 6 Writing giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 6 Writing

3 (trang 50 SBT Tiếng Anh 10): Write a paragraph (120 – 150 words) about some of the benefits of girls’ educatior Use the following questions as cues for your writing. (Viết một đoạn văn (120 – 150 từ) về một số lợi ích của việc giáo dục trẻ em gái Sử dụng các câu hỏi sau làm gợi ý cho bài viết của bạn.)

1. How important is education to girls?

2. What choices can educated girls make?

3. What can educated girls do for their children and families?

4. How can educated girls give back to their communities?

Gợi ý:

Education is essential to everyone and girls must have the same right to education as boys. There are several benefits of girls’ education. First of all, education can help girls make better choices. Girls who stay at school longer can learn more. With good job skills they can earn better salaries. If more women work, the country’s economy can grow faster. Second, educated giris can become better mothers. They know how to take care of their children, how to help them succeed at school and how to build strong, caring and happy familles. Finally, educated girls can give back to their communities. They can help improve educational and medical facilities, raise money for charities for the poor. An educated female population has positive impacts on the whole society. As a result, the country’s future will be brighter. In conclusion, education allows giris to make better choices, become better mothers, and give back to their communities.

Hướng dẫn dịch:

Giáo dục là điều cần thiết cho tất cả mọi người và trẻ em gái phải có quyền được học hành như trẻ em trai. Có một số lợi ích của việc giáo dục trẻ em gái. Trước hết, giáo dục có thể giúp các cô gái lựa chọn tốt hơn. Những cô gái ở lại trường lâu hơn có thể học được nhiều hơn. Với kỹ năng công việc tốt, họ có thể kiếm được mức lương cao hơn. Nếu nhiều phụ nữ làm việc hơn, nền kinh tế của đất nước có thể phát triển nhanh hơn. Thứ hai, giris được giáo dục có thể trở thành những bà mẹ tốt hơn. Họ biết cách chăm sóc con cái, cách giúp chúng thành công ở trường và cách xây dựng gia đình vững mạnh, chu đáo và hạnh phúc. Cuối cùng, các cô gái được giáo dục có thể trả lại cho cộng đồng của họ. Họ có thể giúp cải thiện các cơ sở giáo dục và y tế, gây quỹ từ thiện cho người nghèo. Nữ giới được giáo dục có tác động tích cực đến toàn xã hội. Nhờ đó, tương lai của đất nước sẽ tươi sáng hơn. Tóm lại, giáo dục cho phép giris đưa ra những lựa chọn tốt hơn, trở thành những người mẹ tốt hơn và cống hiến cho cộng đồng của họ.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 49-50 SBT Tiếng Anh 10): Use the verbs in their correct forms and add some words where necessary to make meaningful sentences. (Sử dụng các động từ ở dạng chính xác của chúng và thêm một số từ nếu cần để tạo thành câu có nghĩa.)….

2 (trang 50 SBT Tiếng Anh 10): Rewrite the sentences without changing their meanings, using the words given in brackets. (Viết lại các câu mà không thay đổi nghĩa của chúng, sử dụng các từ cho trong ngoặc.)…..