Với giải Unit 6 Project lớp 10 trang 75 Tiếng Anh 10 Global Success chi tiết trong Unit 6: Gender Equality giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 10 Unit 6: Gender Equality Global Success

Students’ future jobs

Trang 75 sgk Tiếng anh 10: Work in groups. Choose any class in your school and do a survey to find out:

(Làm việc nhóm. Chọn bất kỳ lớp học nào trong trường của bạn và thực hiện một cuộc khảo sát để tìm hiểu)

– the number of boys and girls. (số lượng nam và nữ)

– how many of them would like to work as surgeons, airline pilots, nurses and shop assistants, or do other jobs in the future. 

(bao nhiêu người trong số họ muốn làm bác sĩ phẫu thuật, phi công hàng không, y tá và nhân viên bán hàng hoặc làm các công việc khác trong tương lai)

Class:

Number of students

Surgeons

Airline pilots

Nurses

Shop assistants

Others

____ boys

         

____ girls

         

Report your results to the class. Which of the jobs is the least popular among the boys and which one the least popular among the girls? Give possible reasons.

(Báo cáo kết quả của bạn cho cả lớp. Công việc nào ít được yêu thích nhất với các bạn nam và công việc nào ít yêu thích nhất với các bạn nữ? Đưa ra những lý do có thể.)

Trả lời:

Class: 10A1

Number of students

Surgeons

Airline pilots

Nurses

Shop assistants

Others

32 boys

10

12

1

5

4

23 girls

2

0

11

8

2

I’m going to report our group’s result. We did a survey in class 10A1, which has 32 boys and 23 girls. Nurses are the job that is least popular among the boys. Only 1 student would like to work as a nurse in the future. The possible reason is that nursing jobs are traditionally done by women. No student among the girls would like to work as an airline pilot, so it is the least popular job. The reason could be girls think they don’t have good physical strength and they cannot work well under pressure.

(Tôi sẽ báo cáo kết quả của nhóm chúng tôi. Chúng tôi đã làm một cuộc khảo sát ở lớp 10A1, có 32 nam và 23 nữ. Y tá là công việc ít được các bạn nam yêu thích nhất. Chỉ có 1 học sinh muốn làm y tá trong tương lai. Nguyên nhân có thể là do công việc y tá theo truyền thống là do phụ nữ làm. Không học sinh nào trong số các bạn nữ muốn làm phi công hàng không, vì vậy đây là công việc ít phổ biến nhất. Lý do có thể là các bạn nữ nghĩ rằng họ không có thể lực tốt và họ không thể làm việc tốt dưới áp lực.)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Từ vựng Unit 6 Tiếng Anh lớp 10

Unit 6 Getting started lớp 10 trang 66, 67

Unit 6 Language lớp 10 trang 67, 68

Unit 6 Reading lớp 10 trang 69, 70

Unit 6 Speaking lớp 10 trang 70, 71

Unit 6 Listening lớp 10 trang 71

Unit 6 Writing lớp 10 trang 72

Unit 6 Communication and Culture / CLIL lớp 10 trang 73, 74

Unit 6 Looking back lớp 10 trang 74

Xem thêm các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Review 2

Unit 6: Gender Equality

Unit 7: Viet Nam and international organisations

Unit 8: New ways to learn

Review 3