Với giải 2 trang 50 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 6 Writing giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 6 Writing

2 (trang 50 SBT Tiếng Anh 10): Rewrite the sentences without changing their meanings, using the words given in brackets. (Viết lại các câu mà không thay đổi nghĩa của chúng, sử dụng các từ cho trong ngoặc.)

1. Parents mustn’t keep their daughters at home to work. (KEPT)

2. Employers shouldn’t treat male and female employees unfairly. (TREATED)

3. Governments should encourage girls to join military forces. (ENCOURAGED)

4. Companies ought to promote equal job opportunities to everyone. (PROMOTED)

5. Education can bring girls and women a bright future. (BROUGHT)

6. These girls might finish their homework in two hours. (FINISHED)

7. They should improve education in remote areas. (IMPROVED)

8. Businesses could give people equal job access. (GIVEN)

Đáp án:

1. Their daughters mustn’t be kept (by parents) at home to work.

2. Male and female employees shouldn’t be treated (by employers) unfairly.

3. Girls should be encouraged (by governments) to join military forces.

4. Equal job opportunities ought to be promoted (by companies) for everyone.

5. Girls and women can be brought (by education) a bright future. / A bright future can be brought (by education) to girls and women.

6. These girls’ homework might be finished in two hours.

7. Education in remote areas should be improved.

8. People could be given (by businesses) an equal job access. / An equal access could be given (by businesses) to people.

Hướng dẫn dịch:

1. Cha mẹ không được để con gái ở nhà đi làm.

2. Người sử dụng lao động không nên đối xử bất công với nhân viên nam và nữ.

3. Các chính phủ nên khuyến khích các cô gái tham gia lực lượng quân đội.

4. Các công ty phải thúc đẩy cơ hội việc làm bình đẳng cho tất cả mọi người.

5. Giáo dục có thể mang lại cho trẻ em gái và phụ nữ một tương lai tươi sáng.

6. Những cô gái này có thể hoàn thành bài tập về nhà sau hai giờ.

7. Họ nên cải thiện giáo dục ở các vùng sâu vùng xa.

8. Các doanh nghiệp có thể cung cấp cho mọi người khả năng tiếp cận công việc bình đẳng.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 49-50 SBT Tiếng Anh 10): Use the verbs in their correct forms and add some words where necessary to make meaningful sentences. (Sử dụng các động từ ở dạng chính xác của chúng và thêm một số từ nếu cần để tạo thành câu có nghĩa.)….

3 (trang 50 SBT Tiếng Anh 10): Write a paragraph (120 – 150 words) about some of the benefits of girls’ educatior Use the following questions as cues for your writing. (Viết một đoạn văn (120 – 150 từ) về một số lợi ích của việc giáo dục trẻ em gái Sử dụng các câu hỏi sau làm gợi ý cho bài viết của bạn.)…..