Với giải 1 trang 14-15 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 2 Writing giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 2 Writing

1 (trang 14-15 SBT Tiếng Anh 10): Use the verbs in their correct forms and add some words where necessary to make meaningful sentences (Sử dụng các động từ ở dạng đúng của chúng và thêm một số từ nếu cần để tạo thành câu có nghĩa)

Đáp án:

1. Reducing the amount of air travel is a good way to reduce your carbon footprint.

2. You should turn off your household appliances when they are not in use to save energy.

3. You should use public transport such as buses or trains rather than using your private vehicles.

4. Cutting down on plastic products can reduce plastic pollution.

5. You should buy organic food because it does not contain harmful chemicals.

6. Planting trees provides shade and makes the environment look beautiful.

7. Green living is a~noted by more and more people in the world.

8. People’s awareness of environmental protection has been raised since they took part in the campaign.

Hướng dẫn dịch:

1. Giảm lượng di chuyển bằng đường hàng không là một cách tốt để giảm lượng khí thải carbon của bạn.

2. Bạn nên tắt các thiết bị gia dụng khi không sử dụng để tiết kiệm năng lượng.

3. Bạn nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng như xe buýt hoặc xe lửa hơn là sử dụng phương tiện cá nhân của bạn.

4. Cắt giảm sản phẩm nhựa có thể làm giảm ô nhiễm nhựa.

5. Bạn nên mua thực phẩm hữu cơ vì nó không chứa các hóa chất độc hại.

6. Trồng cây xanh vừa tạo bóng mát, vừa làm đẹp cảnh quan môi trường.

7. Sống xanh đang được ngày càng nhiều người trên thế giới chú ý.

8. Nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường được nâng lên kể từ khi họ tham gia chiến dịch.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 15 SBT Tiếng Anh 10): Rewrite the following sentences using the passive voice. (Viết lại các câu sau bằng cách sử dụng giọng bị động.)….

3 (trang 15 SBT Tiếng Anh 10): Write a paragraph (120 – 150 words) about ways to reduce your carbon footprint. You can use the ideas in 1 to help you. (Viết một đoạn văn (120 – 150 từ) về các cách để giảm lượng khí thải carbon của bạn. Bạn có thể sử dụng các ý tưởng trong bài 1 để giúp bạn.)…..