Với giải 2 trang 14 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 2 Speaking giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 2 Speaking

2 (trang 14 SBT tiếng Anh 10): Talk about things you should do to make the environment better. You may use the suggested ideas in the box. You can start the talk with the sentence below. (Nói về những điều bạn nên làm để cải thiện môi trường. Bạn có thể sử dụng các ý tưởng được đề xuất trong hộp. Bạn có thể bắt đầu bài nói bằng câu dưới đây.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 14 Unit 2 Speaking | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Gợi ý:

There are several things I should do to make the environment better. First, I should reduce the amount of energy I use in the home. For example, I have to turn off all the electrical appliances when they are not in use. Second, I should use organic products because they are not only good for my health but also good for the environment. Last, I should avoid using products that are made from plastic. As it takes plastic a long time to break down, we should reduce the use of plastic as much as possible.

Hướng dẫn dịch:

Có một số điều tôi nên làm để làm cho môi trường tốt hơn. Đầu tiên, tôi nên giảm lượng năng lượng sử dụng trong nhà. Ví dụ, tôi phải tắt tất cả các thiết bị điện khi chúng không được sử dụng. Thứ hai, tôi nên sử dụng các sản phẩm hữu cơ vì chúng không chỉ tốt cho sức khỏe của tôi mà còn tốt cho môi trường. Cuối cùng, tôi nên tránh sử dụng các sản phẩm được làm từ nhựa. Vì nhựa mất nhiều thời gian để phân hủy, chúng ta nên giảm việc sử dụng nhựa càng nhiều càng tốt.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 14 SBT tiếng Anh 10): Complete the conversations by circling the best answers. Then practise reading them. (Hoàn thành các cuộc trò chuyện bằng cách khoanh tròn các câu trả lời hay nhất. Sau đó, thực hành đọc chúng.)….