Với giải Unit 10 Project lớp 10 trang 119 Tiếng Anh 10 Global Success chi tiết trong Unit 10: Ecotourism giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 10 Unit 10: Ecotourism Global Success

Trang 118 sgk Tiếng Anh 10: Work in groups. Design an ecotour to a tourist attraction in your local area. Present your ideas to the class. Use these questions as cues for your presentation. (Làm việc nhóm. Thiết kế một chuyến du lịch sinh thái đến một điểm thu hút khách du lịch trong khu vực địa phương của bạn. Trình bày ý tưởng của bạn trước lớp. Sử dụng những câu hỏi này làm gợi ý cho bài thuyết trình của bạn.)

• What is the local tourist attraction?

• What is it famous for?

• What can tourists do there?

• What are some eco-friendly activities that tourists can do there?

Hướng dẫn dịch:

• Địa phương thu hút khách du lịch là gì?

• Nó nổi tiếng về điều gì?

• Khách du lịch có thể làm gì ở đó?

• Một số hoạt động thân thiện với môi trường mà khách du lịch có thể làm ở đó là gì?

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Từ vựng Unit 10 Tiếng Anh lớp 10

Unit 10 Getting started lớp 10 trang 110, 111

Unit 10 Language lớp 10 trang 111, 112

Unit 10 Reading lớp 10 trang 113, 114

Unit 10 Speaking lớp 10 trang 114, 115

Unit 10 Listening lớp 10 trang 115

Unit 10 Writing lớp 10 trang 116

Unit 10 Communication and Culture / CLIL lớp 10 trang 117, 118

Unit 10 Looking back lớp 10 trang 118

Xem thêm các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Unit 8: New ways to learn

Review 3

Unit 9: Protecting the environment

Unit 10: Ecotourism

Review 4