Với giải 2 trang 15 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 2 Writing giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 2 Writing

2 (trang 15 SBT Tiếng Anh 10): Rewrite the following sentences using the passive voice. (Viết lại các câu sau bằng cách sử dụng giọng bị động.)

1. Pollution affects the environment in many ways.

2. The club’s activities will raise people’s awareness of environmental issues.

3. The local people planted many more trees in the neighbourhood last week.

4. The students are cleaning the school playground this morning.

5. Americans use around 100 billion plastic bags each year.

6. More and more people adopt a green lifestyle.

7. We are going to pick up rubbish in the central park this weekend.

8. The Youth Union will organise a campaign to protect the environment.

Đáp án:

1. The environment is affected in many ways by pollution.

2. People’s awareness of environmental issues will be raised by the club’s activities.

3. Many more trees were planted in the neighbourhood last week by the local people.

4. The school playground is being cleaned this morning by the students.

5. Around 100 billion plastic bags are used each year by Americans.

6. A green lifestyle is adopted by more and more people.

7. Rubbish in the central park is going to be picked up this weekend.

8. A campaign will be organised to protect the environment by the Youth Union.

Hướng dẫn dịch:

A. Câu chủ động

1. Ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường theo nhiều cách.

2. Hoạt động của câu lạc bộ sẽ nâng cao nhận thức của mọi người về các vấn đề môi trường.

3. Người dân địa phương đã trồng thêm nhiều cây xanh trong khu phố vào tuần trước.

4. Các học sinh đang làm vệ sinh sân trường sáng nay.

5. Người Mỹ sử dụng khoảng 100 tỷ túi nhựa mỗi năm.

6. Ngày càng có nhiều người áp dụng lối sống xanh.

7. Cuối tuần này chúng ta đi nhặt rác ở công viên trung tâm.

8. Đoàn thanh niên sẽ tổ chức chiến dịch bảo vệ môi trường.

B. Câu bị động

1. Môi trường bị ảnh hưởng nhiều mặt bởi ô nhiễm.

2. Nhận thức của người dân về các vấn đề môi trường sẽ được nâng lên nhờ các hoạt động của câu lạc bộ.

3. Tuần trước nhiều cây xanh đã được người dân địa phương trồng trong khu phố.

4. Sân chơi của trường đang được học sinh quét dọn sáng nay.

5. Khoảng 100 tỷ túi nhựa được người Mỹ sử dụng mỗi năm.

6. Lối sống xanh ngày càng được nhiều người áp dụng.

7. Rác ở công viên trung tâm cuối tuần này sẽ được thu dọn.

8. Đoàn thanh niên tổ chức chiến dịch bảo vệ môi trường.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 14-15 SBT Tiếng Anh 10): Use the verbs in their correct forms and add some words where necessary to make meaningful sentences (Sử dụng các động từ ở dạng đúng của chúng và thêm một số từ nếu cần để tạo thành câu có nghĩa)….

3 (trang 15 SBT Tiếng Anh 10): Write a paragraph (120 – 150 words) about ways to reduce your carbon footprint. You can use the ideas in 1 to help you. (Viết một đoạn văn (120 – 150 từ) về các cách để giảm lượng khí thải carbon của bạn. Bạn có thể sử dụng các ý tưởng trong bài 1 để giúp bạn.)…..