Với giải 3 trang 56 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 7 Writing giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 7 Writing

3 (trang 56 SBT Tiếng Anh 10): Write a paragraph (120 – 150 words) about the benefits Vietnamese young people have gained since Viet Nam became a member of differ international organisations. You can use the suggested ideas below. (Viết đoạn văn (120 – 150 từ) kể về những lợi ích mà thanh niên Việt Nam đã đạt được kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế khác nhau. Bạn có thể sử dụng các ý tưởng gợi ý bên dưới)

SBT Tiếng Anh 10 trang 55, 56 Unit 7 Writing | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Gợi ý:

Vietnamese young people have gained three main benefits of Viet Nam becoming a member of different international organisations. First, they get better health care now. UNICEF, for example, has a lot of programmes to make sure all children get vaccinated to avoid some diseases. Second, standards in education have also improved. Now Viet Nam has a lot of education programmes which are equal in value to regional and international ones. This gives teenagers opportunities to get access to advanced knowledge or exchange education programmes in other countries. Finally, various career choices are also open to teenagers these days. They are no longer limited to only state owned organisations or family-owned businesses. Instead, they may choose to work for global, local or private companies, depending on their abilities and preferences. In short, international organisations really bring more advantages to young people in member states.

Hướng dẫn dịch:

Thanh niên Việt Nam đã đạt được ba lợi ích chính khi Việt Nam trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế khác nhau. Đầu tiên, họ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn bây giờ. Ví dụ, UNICEF có rất nhiều chương trình để đảm bảo tất cả trẻ em được tiêm chủng để tránh một số bệnh. Thứ hai, các tiêu chuẩn trong giáo dục cũng đã được cải thiện. Hiện nay Việt Nam có rất nhiều chương trình giáo dục có giá trị ngang bằng với khu vực và quốc tế. Điều này giúp thanh thiếu niên có cơ hội tiếp cận với kiến thức tiên tiến hoặc trao đổi các chương trình giáo dục ở các quốc gia khác. Cuối cùng, những lựa chọn nghề nghiệp khác nhau cũng mở ra cho thanh thiếu niên ngày nay. Chúng không còn giới hạn chỉ trong các tổ chức thuộc sở hữu nhà nước hoặc các doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình. Thay vào đó, họ có thể chọn làm việc cho các công ty toàn cầu, địa phương hoặc tư nhân, tùy thuộc vào khả năng và sở thích của họ. Tóm lại, các tổ chức quốc tế thực sự mang lại nhiều thuận lợi hơn cho giới trẻ ở các quốc gia thành viên.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 55 SBT Tiếng Anh 10): Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the correct form of the words / phrases in brackets. (Hoàn thành câu thứ hai sao cho nó có nghĩa tương tự với câu đầu tiên, sử dụng dạng đúng của các từ / cụm từ trong ngoặc.)….

2 (trang 56 SBT Tiếng Anh 10): Use the words and phrases and add some words where necessary to make meaningful sentences…..