Soạn giải SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Project nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit năm 2022 – 2023 do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh Unit 10 lớp 6 Our houses in the future Project bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh trang 47 SGK tiếng Anh 6 Global Success Unit 10 Our houses in the future.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

– write a poster for your future appliance

2. Objectives:

– Vocabulary: related to the topic “Our houses in the future”

– Grammar: Will structure and Might structure

II. Soạn giải Project tiếng Anh Unit 10 lớp 6 Our houses in the future

MY FUTURE APPLIANCEThiết bị trong tương lai của tôi

Think about an appliance you would like to have in the future. Nghĩ về một thiết bị mà em muôn có trong tương lai. 

Make a poster for your future appliance. Làm một áp phích cho thiết bị tương lai. 

Write details about the appliance on the poster. Viết những chi tiết về thiết bị trên áp phích. 

Share your poster with the class. Chia sẻ áp phích của em với lớp.

Gợi ý 

Các em học sinh lớp 6 vẽ/ copy 1 hình ảnh về một thiết bị trong tương lai của em. Sau đó viết vài dòng ngắn về tổng quát thiết bị, công dụng của thiết bị.

Gợi ý 1

I will have a robot . It will help me do my homework, take care of my dog, and sometimes it will bring me outdoor such as to the zoo, cinema, park… to lower stress. It will share my housework, and it will become my best friend in the future.

Hướng dẫn dịch

Tôi sẽ muốn có một con robot. Nó sẽ giúp tôi làm bài tập về nhà, chăm sóc con chó của tôi, và đôi khi nó sẽ đưa tôi đi chơi ví dụ như đến sở thú để giảm stress. Nó sẽ chia sẻ công việc nhà của tôi, và nó sẽ trở thành bạn thân thiết nhất của tôi trong tương lai.

Gợi ý 2

I will have a super car. It will use the solar energy. It will automatically drive when I am in. And It will be able to drive on the river.

Hướng dẫn dịch

Tôi sẽ có một chiếc siêu xe. Nó sé chạy bằng năng lượng mặt trời. Nó sẽ tự động lái khi tôi ở trên xe. Và nó có thể chạy trên sông.

Gợi ý 3

This is the appliance I would like to have in the future. It’s a friendly robot. It can talk and understand what I say. It will help me study and practice English. It can also listen to my stories. It will be my best friend in the future.

GG dịch

Đây là thiết bị tôi muốn có trong tương lai. Đó là một robot thân thiện. Nó có thể nói và hiểu những gì tôi nói. Nó sẽ giúp học tập và thực hành tiếng Anh. Nó cũng có thể lắng nghe những câu chuyện của tôi. Nó sẽ là người bạn tốt nhất của tôi trong tương lai.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Global Success Our houses in the future Project trang 47. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.