Tiếng Anh lớp 6 Review 4 Language trang 68

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 Global Success theo từng Unit, Giải Language – Review 4 lớp 6 trang 68 SGK tiếng Anh 6Global Success giúp các em học sinh lớp 6 ôn luyện phần Language hiệu quả.

Pronunciation

a. Circle the word with a different stress pattern. Listen, check and repeat the words. Khoanh tròn từ có mẫu trọng âm khác nhau. Nghe, kiểm tra và lặp lại các từ.

Đáp án

1 – C; 2 – B; 3 – A; 4 – C; 5 – A;

b. Listen and repeat the sentences, paying attention to the bold syllables and the tone in each sentence.Nghe và lặp lại các câu, chú ý đến các âm tiết in đậm và âm điệu trong mỗi câu.

1. My robot helped me repair the broken cooker.

2. It’s better to reuse these shopping bags.

3. My future house will havesolar energy.

Vocabulary

2. Complete each sentence with the correct form of the verbs from the box. Hoàn thành mỗi câu với dạng đúng của các động từ trong hộp.

Đáp án

1 – recycle;

2 – receives;

3 – surfing;

4 – reduce;

5 – reuse;

3. Choose the correct words.Chọn các từ chính xác.

Đáp án

1. feelings; 2. guard; 3. make; 4. do;

Grammar

4. Complete sentences using the comparative or superlative form of the adjectives in brackets.Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng dạng so sánh hoặc so sánh nhất của các tính từ trong ngoặc.

Đáp án

1. closest; 2. taller; 3. oldest; 4. faster; 5. greatest;

5. Write a/an or the. Điền a/an hoặc the.

Đáp án

1. a; 2. the; 3. an; 4. The; 5. The/the

Trên đây là Soạn Language Review 4 tiếng Anh 6 Global Success trang 68. TaiLieuViet.vn hy vong rằng tài liệu tiếng Anh trên đây giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập kiến thức hiệu quả.