Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 2 My house Online có đáp án

Nằm trong bộ bài tập tiếng Anh 6 Global Success theo từng unit, bài tập tiếng Anh unit 2 lớp 6 My house có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh 6 tập 1 kết nối tri thức giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

 • 1. Choose the correct answer.

  We live in a town house, but our grandparents live in a ________ house.

 • 2. Choose the correct answer.
 • 3. Choose the correct answer.

  It is called the tiger room ________ there is a big tiger on the wall.

 • 4. Choose the correct answer.

  There ________ a table, a sofa and a TV.

 • 5. Choose the correct answer.

  ________ Tom’s bedroom big or small?

 • Write (T) if the statement is true, and write (F) if the statement is false.

  Minh lives with his parents in a lovely apartment in Ho Chi Minh City. His apartment is not very big but it is comfortable. There are five rooms in the apartment: a living room, two bedrooms, a kitchen and a bathroom. The living room is the biggest of all. It is beautiful furnished. The bath room is very beautiful. It has a sink, a tub and a shower. The kitchen is very modern and has everything: refrigerator, washing machine, dishwasher, gas cooker, electric stove, kitchen table…. Minh’s bedroom is not large, but it is very bright and its colors are nice. Minh likes his apartment a lot.

 • 1. There are five rooms in Minh’s apartment.
 • 2. The living room is bigger than any other rooms in his apartment.
 • 3. The sink is in the bath room.
 • 4. His bedroom is large.
 • 5. The colors of his bedroom are nice.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Xác nhận Quay lại Tiếp theo Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại