Tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Project nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo lesson trên TaiLieuViet.vn. Kết thúc Unit 7 tiếng Anh 6 mới, lesson Project của Unit 7 – Television giúp các em học sinh lớp 6 luyện tập về kỹ năng làm việc nhóm (teamwork), liên quan đến chủ đề Truyền hình đã học trong unit này.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims

By the end of the lesson, sts will be able to:

– talk about their favorite TV programme and explain the reason by using vocabulary and grammar that they’ve learnt.

2. Objectives

– Vocabulary: Revise vocabulary related to the topic “Television”.

– Grammar: question words, conjunctions

– Skills: speaking, writing

II. Soạn Project Unit 7 Television lớp 6 trang 15

How important is TV to you? Tivi quan trọng như thế nào đối với bạn?

Work in groups.Làm việc theo nhóm

Work in groups. Interview your friends, using the questions below. Take notes of their answers and then report the results to the class.Làm việc theo nhóm, sử dụng các câu hỏi bên dưới. Ghi chú lại câu trả lời của các bạn và sau đó báo cáo kết quả với cả lớp.

1. What do you prefer doing in your free time?

a. Going out

b. Reading books

c. Watching TV

d. Other activities

2. How many hours a day do you watch television?

a. One hour

b. Two hours

c. Three hours

d. More than three hours

3. Why do you watch TV?

a. I have nothing else to do.

b. My parents want me to do it.

c. I like it because it’s entertaining and educational.

d. I can go to sleep easily when I watch TV.

4. Which of the following do you like to get information from?

a. Books

b. Newspapers

c. The Internet

b. Less than a week.

c. Less than a month.

d. I don’t know.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn thích làm gì vào thời gian rảnh?

a Đi ra ngoài

b. Đọc sách

c Xem truyền hình

d. Những hoạt động khác

2. Bạn xem truyền hình bao nhiêu giờ một ngày?

a Một giờ

b. Hai giờ

c. Ba giờ

d. Hơn 3 giờ

3. Tại sao bạn xem ti vi?

a Tôi không có việc gì khác để làm.

b Ba mẹ tôi muôn tôi xem.

c Tôi thích nó bởi vì nó mang tính giải trí và giáo dục.

d Tôi có thể ngủ dễ dàng khi tôi xem ti vi.

4. Bạn thích lấy thông tin từ đâu trong những thứ sau?

a sách

b. báo

c Internet

d. truyền hình

5. Bạn có nghĩ là bạn có thể sống mà không có ti vi trong bao lâu?

a. Tôi không thể sống mà không có ti vi.

b. ít hơn 1 tuần.

c. ít hơn 1 tháng.

d. Tôi không biết.

Report:

Hello everyone! I interviewed five members in my group and these are the results. Five members in my group include: Phong, Lan, Quan, Nhi and Minh. In their free time, Lan and Minh go out, Phong reads books, Quan watches TV. All of them watch TV more than one hour a day because they like watching television. Phong, Lan and Nhi can live without TV up to two weeks, but Quan and Minh can live without TV just three days.

GG dịch

Chào mọi người! Tôi đã phỏng vấn năm thành viên trong nhóm của mình và đây là kết quả. Năm thành viên trong nhóm của tôi bao gồm: Phong, Lan, Quân, Nhi và Minh. Khi rảnh rỗi, Lan và Minh đi chơi, Phong đọc sách, Quân xem TV. Tất cả họ xem TV hơn một giờ mỗi ngày bởi vì họ thích xem truyền hình. Phong, Lan và Nhi có thể sống thiếu TV đến hai tuần, nhưng Quân và Minh chỉ có thể sống thiếu TV ba ngày.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Project trang 15. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.