Lời giải Getting started Unit 6 SGK tiếng Anh lớp 6 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức theo từng Unit do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 6 lớp 6 Our Tet holiday Getting started hướng dẫn giải các phần bài tập trang 58 – 59 SGK tiếng Anh 6 Global Success giúp các em chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– present the vocabulary and grammar items to be learned

– practice listening and speaking with the lexical items related to the topic “Our Tet holiday”.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “Tet things and activities”.

II. Soạn giải tiếng Anh 6 Unit 6 Getting started

Happy new year! Chúc mừng năm mới!

1. Listen and read. Nghe và đọc. 

Click để nghe

Nội dung bài nghe

Linda: Phong, does Viet Nam celebrate New Years?

Phong: Yes, we do. We have Tet.

Linda: When is Tet?

Phong: At different times. This year, it’s in January

Linda: What do you do at Tet?

Phong: We clean our homes and decorate them with flowers.

Linda: Is Tet a time for family gatherings?

Phong: Yes. It’s a happy time for everybody.

Linda: Great.

Phong: Yes, and another good thing about Tet is that children get lucky money.

Linda: That sounds interesting. Is there anything special people should do?

Phong: We should say “Happy New Year” when we meet people, and we shouldn’t break anything.

Hướng dẫn dịch

Linda: Phong, Việt Nam có ăn mừng năm mới không?

Phong: Vâng, chúng tôi có. Chúng tôi có Tết.

Linda: Tết là khi nào?

Phong: Vào những thời điểm khác nhau. Năm nay, là vào tháng Giêng

Linda: Bạn làm gì vào dịp Tết?

Linda: Tuyệt vời.

Phong: Vâng, và một cái hay nữa của Tết là trẻ em được lì xì.

Linda: Nghe có vẻ thú vị nhỉ. Có điều gì đặc biệt mà mọi người nên làm không?

Phong: Chúng ta nên nói “Chúc mừng năm mới” khi gặp mọi người, và chúng ta không nên làm vỡ bất cứ món đồ nào.

2. What are Phong and Linda talking about?Phong và Linda đang nói về cái gì?

Đáp án:

B. Tet in Viet Nam

3. Complete the sentences about Tet with the information from the conversation in 1. Hoàn thành các câu về tết với thông tin từ bài hội thoại ở hoạt động 1.

Đáp án

1 – January

2 – house with flowers

3 – gatherings

4 – lucky money

5 – break

Hướng dẫn dịch

1 – Tết năm nay vào tháng Giêng.

2 – Chúng tôi trang trí nhà cửa.

3 – Tết là thời gian để gia đình đoàn viên.

4 – Trẻ con nhận tiền lì xì.

5 – Mọi người không nên làm vỡ bất cứ thứ gì.

4. Match the words/phrases in the box with the pictures. Nối các từ / cụm từ trong khung với tranh tương ứng.

Đáp án

1 – b; 2 – a; 3 – c; 4 – d;

5. Game: Is it about Tet?Trò chơi: Có phải là Tết không?

Write two things or activities and share them with the class. The class listens and decides whether they are about or not about Tet. Viết hai thứ hoặc hai hoạt động và chia sẻ với cả lớp. Cả lớp nghe và quyết định chúng có phải là Tết hay không.

Gợi ý

Decorate the house

Visit grandparents and relatives

Go to the pagoda

Watch firework display

Chung cake

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday Getting started trang 58 59. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.

>> Xem thêm: Học Tiếng Anh lớp 6 unit 6 Our Tet holiday chi tiết nhất