Tài liệu Soạn tiếng Anh Unit 7 lớp 6 Television Skills 2 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo lesson do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Phần Skills 2 Unit 7 lớp 6 Television giúp các em học sinh lớp 6 rèn luyện hai kỹ năng tiếng Anh cơ bản là Listening (Nghe) và Writing (Viết) theo chủ đề bài học Television – Truyền hình.

Xem thêm: Soạn unit 7 lớp 6 Television đầy đủ nhất

I. Mục tiêu bài học

1. Aims

By the end of the lesson, sts will be able to:

– listen for specific information from a recommended TV schedule

– write a short guided passage about one’s TV- watching habits by using vocabulary and grammar that they’ve learnt.

2. Objectives

– Vocabulary: Some names of the TV programmes.

– Grammar: present simple tense

– Skills: listening, writing

II. Soạn Skills 2 Unit 7 lớp 6 Television

Listening

1. Listen and tick (✓) the correct channel for each programme. Nghe và đánh dấu kênh đúng cho mỗi chương trình.

Click để nghe

Đáp án

Green summer – Channel 1

My childhood – Channel 2

Harry Potter – Channel 3

English and Fun – Channel  1

Nội dung bài nghe

Here are some interesting TV programmes for you. Green Summer, a music programme, is on channel 1. It starts at eight o’clock. My Childhood is on channel 2. It’s the story of a country boy and his dog Billy. On channel 3, you will watch Harry Potter at 8.30. Children all over the world love this film. If you like to learn English, you can go to English and Fun on channel 1. It’s at nine o’clock. We hope you can choose a programme for yourself. Enjoy and have a great time.

Hướng dẫn dịch

Sau đây là một số chương trình truyền hình thú vị dành cho bạn. Chương trình ca nhạc Mùa hè xanh trên kênh 1. Bắt đầu lúc 8 giờ. Tuổi Thơ Của Tôi trên kênh 2. Đó là câu chuyện về một cậu bé nhà quê và chú chó Billy của cậu ấy. Trên kênh 3, bạn sẽ xem Harry Potter lúc 8h30. Trẻ em trên toàn thế giới yêu thích bộ phim này. Các bạn thích học tiếng Anh có thể vào mục English and Fun trên kênh 1, lúc 9 giờ. Chúng tôi hy vọng bạn có thể chọn một chương trình cho riêng mình. Hãy tận hưởng và chúc các bạn xem vui nhé.

2. Listen again and tick (✓) T (True) or False (F). Nghe lại và đánh dấu T (Đúng) hoặc F (Sai).

Click để nghe

Đáp án

1. T ; 2. F; 3. T; 4. F

Hướng dẫn dịch

1 – Mùa hè xanh là một chương trình ca nhạc.

Writing

3. Read the questions and circle the right answers for yourself. Đọc các câu hỏi và khoanh chọn câu trả lời đúng với bản thân em.

Hướng dẫn dịch

1. Bạn thích xem TV đến mức nào?

2. Bạn xem TV bao nhiêu giờ một ngày?

3. Bạn xem TV nhiều nhất khi nào?

4. Bạn có xem TV khi đang ăn không?

5. Chương trình TV nào bạn xem nhiều nhất?

4. Write a paragraph of about 50 words about your TV –viewing habits. Use your answers in 3.Viết một đoạn văn khoảng 50 từ về thói quen xem TV của em. Sử dụng các câu trả lời của em ở bài 3.

Gợi ý

I like watching TV, about one hour a day. I only watch TV in the evening before I have to finish my homework. On Saturday and Sunday, I watch more. Sometimes I watch TV in the afternoon when I have free time. I watch IELTS Face-off programme the most. It has interesting educational programmes for my English.

Hướng dẫn dịch

Tôi thích xem TV, khoảng một giờ mỗi ngày. Tôi chỉ xem TV vào buổi tối trước khi tôi phải hoàn thành bài tập về nhà. Vào thứ bảy và chủ nhật, tôi xem nhiều hơn. Đôi khi tôi xem TV vào buổi chiều khi tôi có thời gian rảnh. Tôi xem chương trình IELTS Face-off nhiều nhất. Nó có các chương trình giáo dục thú vị cho tiếng Anh của tôi.

* Xem thêm các đoạn văn mẫu tại: 

Write a short description of your TV watching habits

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Television Skills 2 trang 13 đầy đủ nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.