Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 6 Review 1 Units 1 – 2 – 3 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 Global Success theo từng lesson do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Lời giải Language Review 1 trang 36 SGK tiếng Anh lớp 6 Global Success giúp các em chuẩn bị bài tập ở nhà đầy đủ trước khi đến lớp.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– revise the language they have studied since Unit 1, 2, 3.

2. Objectives:

– Vocabulary: revise the vocabulary they have learnt since Unit 1, 2, 3.

– Structures: The present simple and the present continuous tense.

There is / There isn’t – There are / There aren’t.

Prepositions of place.

Verbs be and have for descriptions.

The Present Continuous for future.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Review 1 Language

Pronunciation – Ngữ âm

1. Choose the word with the different underlined sound. Chọn từ có âm được gạch chân phát âm khác.

Đáp án

1. C

2. A

3. B

4. A

5. B

2. Write the names of school things and furniture in the house which begin with /b/ and /p/. Viết tên các dụng cụ học tập và nội thất trong nhà bắt đầu với /b/ và /p/.

Đáp án

/b/: book, board, bed, bag,…

/p/: pen, pencil, picture, pencil case, pan, …

Vocabulary – Từ vựng

3. Complete the words. Hoàn thành các từ.

Đáp án

1. English

2. homework

3. lunch

4. sports

5. badminton

– study: English

4. Solve the crossword puzzle. Giải câu đố ô chữ.

Đáp án

1. friendly

2. kitchen

3. creative

4. ears

5. cheek

Grammar – Ngữ pháp

5. Look at the picture of a classroom. Choose the best answer A, B, or C. Nhìn bức tranh của một lớp học. Chọn câu trả lời đúng nhất A, B, hoặc C.

Đáp án

1. B

2. A

3. A

4. B

5. C

6. Complete the sentences with the present simple or the present continuous form of the verbs in brackets. Hoàn thành câu với thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn của động từ trong ngoặc.

Đáp án

1. is raining

2. do you have

3. Is she studying

4. likes

5. isn’t cooking/ is reading

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Review 1 Units 1 – 2 – 3 Language trang 36. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.

>> Bài tiếp theo: Review 1 lớp 6 Skills trang 36